VANDVID

BT - - NYHEDER -

VANDKAMP blev ramt. Blandt an­det en bal­letsko­le og en bør­ne­ha­ve i om­rå­det måt­te luk­ke, li­ge­som fle­re lej­lig­he­der i by­en mi­ste­de elek­tri­ci­te­ten.

Iføl­ge af­de­lings­chef hos Tek­nik og Mil­jø Poul Munk-Poul­sen er mu­sik­te­a­tret og et disko­tek i cen­trum af by­en helt fyldt med vand.

»Nø­dud­gan­gen til mu­sik­te­a­tret holdt vand­mas­ser­ne til­ba­ge i 2011 ef­ter or­ka­nen Bo­dil, men den her gang rev van­det bå­de dør og karm ud af mu­ren. Det er enor­me ma­eng­der vand, så der er cir­ka et ho­veds høj­de fra van­det til lof­tet,« for­kla­rer af­de­lings­che­fen. 150.000 li­ter vand i mi­nut­tet Brand og Redning i Holste­bro har sat 50 mand ind i kam­pen mod vand­mas­ser­ne og har få­et hja­elp fra de om­kring­lig­gen­de by­er. Men det kom­mer til at ta­ge et par da­ge at få van­det pum­pet va­ek og gø­re al­le ska­der­ne op.

»Det er end­nu uvist, hvor­når vi pra­e­cis er fa­er­di­ge, for det er en stør­re pro­ces, vi har med at gø­re. For van­det skal nem­lig pum­pes til­ba­ge til Storå­en, men det kan man ik­ke gø­re for hur­tigt, for så vil vand­stan­den sti­ge. Men vi pum­per i øje­blik­ket cir­ka 150.000 li­ter vand i mi­nut­tet,« si­ger Poul Munk-Poul­sen. Nor­ge og Eng­land va­erst ramt Men det er dog ik­ke kun Dan­mark, der har va­e­ret ramt af over­svøm­mel­ser. I Eng­land har stormen ’De­mond’ i lø­bet af we­e­ken­den skabt sto­re øde­la­eg­gel­ser. Ek­sem­pel­vis har by­en York i det sy­den­gel­ske op­le­vet den hø­je­ste vand­stand i na­e­sten 400 år med en vand­stand seks me­ter over det nor­ma­le. Det be­ty­der, at jer­n­ba­ne­tra­fik­ken er af­brudt, og godt 3.000 men­ne­sker har måt­te for­la­de de­res hjem.

Det dår­li­ge vejr be­va­e­ge­de sig og­så over At­lan­ter­ha­vet og op til det syd­ve­st­li­ge Nor­ge, hvor uvej­ret har få­et nav­net ’Synne’, og fle­re ste­der gav over 100 mm regn i lø­bet af we­e­ken­den. De sto­re vand­mas­ser har bl.a. da­ek­ket det me­ste af en kir­ke­gård, ef­ter at stormvej­ret har skabt enor­me over­svøm­mel­ser i we­e­ken­den.

»Det usta­di­ge vejr, der har va­e­ret si­den 6.-7. novem­ber, har gi­vet lan­de som Eng­land, Nor­ge og Dan­mark over­svøm­mel­ser på grund af lav­tryk og vold­somt bla­e­se­vejr. Der har sim­pelt­hen va­e­ret en kon­stant kuling med stormstyr­ke,« for­kla­rer Frank Ni­el­sen, der er vagt­chef hos DMI.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.