– og kol i

BT - - NYHEDER -

Kol ko­ster år­ligt me­re end 3.000 dan­ske liv.

Om­kring 350.000 dan­ske­re vur­de­res at ha­ve kol.

Halv­de­len af dem ved det ik­ke.

90 pct. af kol-pa­tien­ter ry­ger el­ler har rø­get.

Fle­re kvin­der end ma­end dør af syg­dom­men.

Kol ses dob­belt så of­te blandt kort-ud­dan­ne­de, som blandt dan­ske­re med en mel­lem­lang el­ler lang ud­dan­nel­se.

Min­dre end halv­de­len af al­le pa­tien­ter med sva­er kol får me­di­cinsk be­hand­ling. Kor­rekt be­hand­ling kan re­du­ce­re 25 pct. af syg­doms­byr­den.

Ri­si­ko­en for at dø af kol er syv pct., når pa­tien­ten ind­la­eg­ges og 25 pct. i det ef­ter­føl­gen­de år. Hvis du har et (el­ler fle­re) af dis­se symp­to­mer:

Ån­de­nød ved let­te­re fy­sisk an­stren­gel­se Ho­ste Gen­tag­ne luft­vejs­in­fek­tio­ner (f.eks. akut bron­ki­tis el­ler lun­ge­be­ta­en­del­se)

Pi­ben­de el­ler hva­e­sen­de vej­rtra­ek­ning

Lang­va­ri­ge for­kø­lel­ser For en sik­ker­heds skyld, snup­pe­de jeg li­ge en halv smøg, in­den jeg gik ind på ho­spi­ta­lets om­rå­de. Ba­re li­ge for at in­gen kun­ne be­skyl­de mig for snyd.

Og jeg skal ae­r­ligt in­drøm­me, at det var med en vis ae­ng­stel­se, at jeg gik ind til lun­ge­te­sten, der skul­le af­gø­re, hvor­dan min lun­ge­funk­tion har det ef­ter cir­ka 35 år som fast kun­de hos Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni.

AE­ng­stel­sen er vel­sag­tens for­stå­e­lig, når man har rø­get, si­den man var cir­ka 17, og for al­vor be­gynd­te at pul­se i be­gyn­del­sen af 20er­ne.

I dag er jeg 56, så der er fak­tu­elt gå­et me­re end 35 år med 10 - 20 stk. Rød Prin­ce, Ca­mel, Mar­l­bor­ough el­ler Gul Ma­ni­tou, som har va­e­ret min last de se­ne­ste 10 år. 30 om da­gen På høj­den af min ry­ger-kar­ri­e­re nå­e­de jeg 30 om da­gen. I dag er jeg glad, når jeg kan hol­de det på en seks-syv styk­ker.

Det er så­dan no­get, man ta­en­ker over, når man går ind ad ho­spi­ta­lets sving­dør. Og så om man kom­mer ud ad dø­ren igen i lig­gen­de el­ler stå­en­de po­si­tion. Må­ske med di­ag­no­sen kol, som ry­ger­lun­ger kal­des af la­e­ger­ne.

Lun­ge­kli­nik­kens sy­geple­jer­ske Fie Jør­gen­sen skul­le først vi­de, at jeg ve­je­de om­kring 90 ki­lo, er 176 cm høj, og at jeg ry­ger i gen­nem­snit om­kring 10-15 stk. af de der hvi­de ven­ner.

To pust se­ne­re i et rør for­bun­det til en com­pu­ter, og den sø­de sy­gep­le-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.