Ba­na­nen na­er­mer sig ud­ryd­del­se

BT - - NYHEDER -

DRAEBERSVAMP Sød, blød og god i smoo­t­hies. Ba­na­nen er for langt de fle­ste et be­ha­ge­ligt be­kendt­skab, og dens største fans bør må­ske over­ve­je at indstil­le la­es­nin­gen her. En ud­bredt svam­pe­syg­dom tru­er nem­lig med at fjer­ne frug­ten – som egent­lig er et ba­er – fra frem­ti­dens ind­købs­li­ster. Si­den 1990 har svam­pen med nav­net Tro­pi­cal Ra­ce 4, el­ler TR4, ha­er­get ba­nan­plan­ta­ger på tva­ers af fi­re ver­dens­de­le. Se­ne­st er svam­pen duk­ket op i Afri­ka, og for­ske­re teg­ner nu et dystert bil­le­de af ba­na­nens frem­tid.

Iføl­ge et stu­die pu­bli­ce­ret i PLOS Pat­ho­gens er det nem­lig blot et spørgs­mål om tid, før ba­na­ner­nes sid­ste sto­re ba­stion, Lat­i­na­me­ri­ka, buk­ker un­der for smit­ten. Der­med kan frug­ten, som vi ken­der den i dag, va­e­re for­s­vun­det fra su­per­mar­ke­det in­den­for ti-20 år. Og det er ik­ke før­ste gang, det er sket.

Ind­til 1965 var ba­nan­spi­se­re ver­den over vel­sig­net med en sø­de­re og me­re cre­met ty­pe ba­nan. Gros Michel hed sor­ten, som ud over stør­re vels­mag var bå­de nem­me­re at dyr­ke, fik fa­er­re bru­ne plet­ter og var me­re mod­stands­dyg­tig over­for syg­dom. En hård ba­nan, så at si­ge.

Al­li­ge­vel blev Gros Michel ud­s­let­tet af den så­kald­te pa­na­ma­sy­ge, stams­vam­pen til TR4. Ud­ryd­del­sen ka­ste­de ba­na­nin­du­stri­en ud i kri­se, og i USA skrev Bil­ly Jo­nes så tid­ligt som i 1923 li­ge­frem kla­ge­san­gen ’Yes, We Ha­ve No Ba­na­nas’. Ta­ger li­vet af ba­na­nen Red­nin­gen blev at dyr­ke den sva­ge­re, men svam­pe­fri sort Ca­ven­dish, som i dag står for 99 pct. af den glo­ba­le eks­port.

Den er der­for ble­vet kaldt ba­na­ner­nes Big Mac, og he­ri lig­ger fak­tisk en stor del af år­sa­gen til svam­pe­pro­ble­met.

For selv om der fin­des i hun­dred­vis af ba­nansor­ter, er de me­re el­ler min­dre iden­ti­ske i al­le ver­dens su­per­mar­ke­der.

De er al­le klo­ner af Ca­ven­dish, som ik­ke har ud­vik­let sig ge­ne­tisk si­den ud­bre­del­sen ef­ter Gros Mi­chels en­de­ligt. Klo­ner­ne har gjort det let for Chiqui­ta, Fyf­fes og an­dre ba­nan­hand­le­re at ar­bej­de med frug­ten. Men det har og­så få­et ba­na­nen til lig­ne en ta­ber i kam­pen med sin svam­pe­de ne­me­sis, der nu er til­ba­ge som en ren Ca­ven­dis­hkil­ler.

TR4 for­hin­drer ba­nan­plan­ten i at op­ta­ge vand og smit­ter som en step­pe­brand via dyrk­nings­jord, der spre­des med vind, vand, in­sek­ter, plan­te­re­ster, bi­ler, støv­ler og red­ska­ber. Svam­pe­spo­rer i 30 år Og har TR4 først få­et fat, er der kun til­ba­ge at bra­en­de ba­nan­plan­ta­gen ned og dyr­ke en ny af­grø­de. Svam­pe­spo­rer­ne bli­ver nem­lig i mul­den i op til 30 år.

Ver­den over li­der bå­de far­me­re og eks­por­tø­rer øko­no­misk, og for at gø­re ondt va­er­re har for­sker­ne end­nu in­gen en­ty­dig løs­ning på pro­ble­met. Gen­mo­di­fi­ce­ring, hy­bri­der el­ler dyrk­ning af fle­re slags ba­na­ner har va­e­ret på bor­det som for­slag.

Men fak­tum er, at vi snart må vin­ke far­vel til ba­na­nen, som vi ken­der den.

BANANFAKTA Ba­nan­plan­ten er hver­ken trae el­ler pal­me, men ver­dens største urt. På seks-ot­te måneder vok­ser plan­ten til fi­re-ti me­ters høj­de, blom­strer og ba­e­rer frugt. Her­ef­ter hug­ges den ned og vok­ser op igen gen­nem 25 år. Ba­na­nen bli­ver kaldt en frugt, men er bo­ta­nisk set et ba­er. Plan­ten stam­mer op­rin­de­ligt fra Sy­døst­a­si­en, hvor den an­gi­ve­ligt blev dyr­ket af men­ne­sker fra om­kring 8.000-5.000 år før vor tids­reg­ning. I Dan­mark be­gynd­te be­kendt­ska­bet med ba­na­nen for cir­ka 90 år si­den. Ba­na­nen dyr­kes i dag i me­re end 100 lan­de. In­di­en har ver­dens største pro­duk­tion, mens Ecu­a­dor er den største eks­por­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.