Nej, det er kri­mi­nelt og hja­el­per dem ik­ke

BT - - DEBAT -

stof­mis­bru­ge­re med sik­re og hy­giej­ni­ske for­hold, står ef­ter min me­ning ik­ke i mod­sa­et­ning til ind­sat­sen i at hja­el­pe dem ud af mis­bru­get. Per­so­na­let i fixe­rum­me­ne op­når jo of­te en kon­takt til bru­ger­ne og kan på den må­de ha­ve held til at få etab­le­ret en ned­trap­nings­pro­ces. Var stof­mis­bru­ger­ne over­ladt til sig selv, vil­le de fixe på ga­den, det vil­le fly­de med ka­ny­ler, og ri­si­ko­en for at bli­ve smit­tet med le­ver­be­ta­en­del­se og hiv vil­le va­e­re mar­kant hø­je­re, for­di de fixer med urent ud­styr.

AT MAN HJA­EL­PER

VIR­KE­LIG­HE­DEN ER, AT

Sti­ne Brix

man ik­ke kan kom­me stof­mis­brug helt til livs, og der­for er det vig­tigt, at vi går ind og re­du­ce­rer ska­der­ne. At man kan få hja­elp til at stik­ke sig er et godt til­tag i den ret­ning.

LI­SE­LOTT BLIXT

det gi­ver me­ning, at folk uden sund­heds­fag­lig bag­grund skal ha­ve til­la­del­se til at gi­ve narko, som man er kom­met i be­sid­del­se af på ulov­lig vis. Vi har den hold­ning, at når no­get er kri­mi­nelt, skal vi ik­ke lov­lig­gø­re det, blot for­di man på den må­de kan sik­re nog­le bed­re for­hold.

JEG SY­NES IK­KE,

at der kom­mer fle­re døgn­be­hand­lin­ger. De fle­ste narko­ma­ner le­ver et kum­mer­ligt liv og har man­ge bag­ved­lig­gen­de pro­ble­mer. Det er dér, vi skal gri­be fat, frem for at støt­te dem i de­res mis­brug. Jeg har brugt me­get tid på at ta­ge rundt og ta­le med mis­bru­ge­re, der for­tal­te, hvor sva­ert det var at kom­me i døgn­be­hand­ling, når de hav­de brug for det. Jeg tal­te så­gar med nog­le, der for­tal­te, at de hav­de bedt om en plads på en døgn­be­hand­ling for at kom­me ud af de­res mis­brug. De fik at vi­de, at der ik­ke var no­gen le­di­ge plad­ser, men at de da kun­ne få no­get la­e­ge­or­di­ne­ret her­o­in i mel­lem­ti­den. Der er jo ik­ke me­gen idé i et fixe­rum, hvis man ik­ke kan fixe i det

VI SER HEL­LE­RE,

ik­ke set no­gen tal på, at fixe­rum­me­ne skul­le ha­ve hjul­pet på an­tal­let af mis­bru­ge­re el­ler døds­fald. Tva­er­ti­mod fort­sa­et­ter stig­nin­gen i narko­re­la­te­re­de døds­fald. Så jeg tror ik­ke på, at fixe­rum­me­ne vir­ker, og der­for tror jeg hel­ler ik­ke på, at mis­bru­ge­re skal ha­ve yder­li­ge­re hja­elp til at stik­ke sig.

JEG HAR END­NU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.