Sport er og­så et le­ve­brød

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Lok­kemad på re­dak­tio­nel on­li­ne­sprog hed­der cli­ck­bait. Du har sik­kert prø­vet at fal­de i. Min se­ne­ste tur i balj­en var til en so­lid stats­me­di­e­støt­tet over­skrift, og må­ske den sid­ste i sin ka­te­go­ri, for jeg tror ik­ke, det kan la­de sig gø­re at gra­ve fle­re bør­ne­sku­e­spil­le­re fra ot­te-ti år gam­le tv-ju­le­ka­len­de­re frem: ’Så­dan ser de ud i dag’.

PANELET Vi skal vel­sag­tens 20 år til­ba­ge for at en sport­s­for­si­de over­ho­ve­det kun­ne sa­el­ge en froko­sta­vis...

SI­DEN I MOR­GES er jeg dog ik­ke fal­det over et ene­ste så­kaldt bryst-ups, men har va­e­ret in­de at ven­de på en sports­hi­sto­rie: ’Avis: SÅ me­get vil Uni­ted by­de på Ka­ne’. Selv­føl­ge­lig med be­hø­rig kil­de­hen­vis­ning til den bri­ti­ske avis Daily Star, der ud­ma­er­ker sig ved at ha­ve mindst to Kim Kar­das­hi­an-af­slø­rin­ger om da­gen. Hi­sto­ri­en om den an­gi­ve­li­ge hal­ve mil­li­ard, Man­che­ster Uni­ted iføl­ge Daily Star er vil­lig til at be­ta­le Tot­ten­ham for den en­gel­ske lands­holds­spil­ler, kun­ne ha­ve stå­et på et hvil­ket som helst dansk me­di­e­si­te. KIOSKBASKEREN ER IK­KE la­en­ge­re et for­mid­dags­fa­eno­men på en spi­sesed­del. Vi skal vel­sag­tens 20 år til­ba­ge, for at en sport­s­for­si­de over­ho­ve­det kun­ne sa­el­ge en froko­sta­vis. Slet ik­ke en til­stra­ebt se­ri­øs mor­ge­na­vis. On­li­ne-sport­sjour­na­li­stik­ken le­ver for­trins­vis som en kon­stant tra­fik­mo­tor i sto­re me­di­e­hu­se, og det er der jo for så vidt ik­ke no­get galt i, så la­en­ge va­re­de­kla­ra­tion og kil­de­hen­vis­nin­ger er i or­den. Hvor tynd­be­ne­de sidst­na­evn­te end måt­te va­e­re. SPORT­SJOUR­NA­LI­STIK ER EN mil­li­ar­din­du­stri, som i ud­bud­dets re­dak­tio­nel­le pa­let er re­pra­e­sen­te­ret af et utal af gen­rer. Un­der­hold­nings­delen, den kon­stan­te ryg­te­strøm og trans­fer­ba­se­re­de fod­bold­hi­sto­ri­er om spil­le­re og tra­e­ne­re på vej det ene el­ler tred­je sted hen er en del af spor­tens va­e­sen. El­ler uva­e­sen, om man vil, for­di så man­ge in­ter­es­sen­ter ger­ne ud­nyt­ter kredslø­bets ev­ne til at ska­be el­ler øge va­er­di­en af et par fod­bold­ben. Agen­ter, klub­ber, ma­na­ge­re og spil­ler­ne selv. I IND­HOLD ER gen­ren of­te tem­me­lig ba­nal og til­for­la­de­lig, som øko­no­misk op­ret­hol­den­de ge­ne­ra­tor for in­du­stri­en er den vold­som. Fri­sten­de for en hur­tig pen at stå på, for­di der er adre­na­lin, op­pu­stet net­va­erk og mo­men­tets pre­sti­ge at bryste sig af, for­di man kon­stant er på og en del af fa­sci­na­tio­nens ga­me. Og vig­tigt for en on­li­ne­nyheds­mo­tors kon­stan­te

Kurt Lassen, Hvad be­ty­der det for dan­sker­nes sund­hed, at vi vil spi­se min­dre kød fremad­ret­tet? trang til di­e­sel. Løn­for­hand­lin­gen med le­del­sen bli­ver of­te der­ef­ter, hvis man er pro­duk­tiv, ved­hol­den­de og kom­pe­tent udi di­sci­pli­nen. NÅR MAN KAN slip­pe af sted med i en lind strøm at ci­te­re Daily Star i sin pro­duk­tion, kan man i sa­gens na­tur og­så op­dig­te el­ler sy­ste­ma­tisk ska­be sig et kil­de­netva­erk af ik­ke ek­si­ste­ren­de nav­ne uden at ha­ve re­dak­tø­rer og øv­ri­ge che­fer ha­en­gen­de over skul­de­ren ved ska­er­men, når nu gen­ren er kon­stru­e­ret, som den er. Og der­for egent­lig ik­ke over­ra­sken­de, at we­e­ken­dens sport­s­me­di­e­hi­sto­rie i Pres­se­lo­gen og TV3 Sport kun­ne op­rul­le og af­slø­re forta­el­lin­gen om jour­na­li­sten, der le­ve­de i og af net­op den kon­stru­e­re­de vir­ke­lig­hed. Spørgs­må­let var vel sna­re­re, hvor­når én røg i de­tek­to­ren. SPORTSJOURNALISTISK ER OG­SÅ så man­ge an­dre ting, der for­mår at dif­fe­ren­ti­e­re sig fra ’så­dan ser de ud i dag’, bryst-ups’er og trans­fer­hi­sto­ri­er. Frem­ra­gen­de skri­ben­ter, kom­men­ta­to­rer, me­nings­ma­ge­re, tv-va­er­ter og af­slø­ren­de jour­na­li­ster. DET SID­STE ER vi man­ge, der ger­ne vil ha­ve me­get me­re af...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.