Fra­ek hem­me­lig­hed kom bag på mor og søs

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Tucan. Det med­før­te et stormvejr på so­ci­a­le me­di­er, hvor en mas­se plud­se­lig hav­de hold­nin­ger til den hidtil ukend­te land­mands swin­ger­liv.

BT har va­e­ret på be­søg hjem­me hos Ole An­der­sen på Hulsko­vlgaard, som hans sto­re øko­lo­gi­ske land­brug med 425 hektar jord hed­der.

Han forta­el­ler med stil­le og ro­lig jysk ac­cent, at han ik­ke som så­dan er ble­vet mødt af for­dom­me fra sin na­er­me­ste fa­mi­lie. Men for­di de ik­ke vid­ste, hvad han bru­ger en lil­le del af sin fri­tid på, når han ik­ke pas­ser land­bru­get, var det al­li­ge­vel no­get af en over­ra­skel­se, de fik pra­e­sen­te­ret, da han på tv for­tal­te om swin­ger­li­vet.

»Jeg hav­de ik­ke for­talt det til min mor og mi­ne sø­stre, så det kom da nok no­get bag på dem, da de så det i fjern­sy­net. To af min sø­stre har sko­le­sø­gen­de børn, og jeg er da ked af, hvis det har gi­vet pro­ble­mer for mi­ne nevø­er og nie­cer, at de har en on­kel, der bli­ver frem­stil­let på den må­de. Det er jeg ae­r­ger­lig over, for det har al­drig va­e­ret me­nin­gen. Selv om min mor ik­ke vid­ste det, tror jeg nu nok, hun hav­de en lil­le mi­stan­ke om det. Min sø­ster var ik­ke så glad for det. Men der gik så ba­re no­gen da­ge, så kom der en stor buket blom­ster, og det var jo nok hen­des må­de at vi­se, at så var det hel­ler ik­ke va­er­re,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Det var ik­ke en plud­se­lig ind­sky­del­se, at jeg for­tal­te på tv, at jeg går i swin­ger­klub. Det var for at af­mysti­fi­ce­re det. Og jeg hå­ber da, at jeg er med til at af­mysti­fi­ce­re det. De folk, der har så man­ge for­dom­me, bur­de kom­me og se, hvad det er for et sted. Det er jo helt al­min­de­li­ge men­ne­sker, som har det godt sam­men so­ci­alt. Jeg er en gan­ske al­min­de­lig mand, som har et stort net­va­erk bå­de pri­vat og gen­nem klub­ben,« si­ger Ole An­der­sen, der ger­ne vil ha­ve ryd­det nog­le for­dom­me af vej­en. En po­r­no­bu­le »Jeg har ik­ke fortr­udt, at jeg har sagt det om swin­ger­klub­ben på tv. Men jeg er ae­r­ger­lig over, at det er ble­vet frem­stil­let som om, at jeg har en po­r­no­bu­le. Det har gjort, at jeg er ble­vet no­get me­re be­ryg­tet end be­rømt. Jeg har al­drig gå­et ef­ter at bli­ve no­gen af de­le­ne, men skul­le det va­e­re, så vil jeg nok hel­le­re va­e­re be­rømt,« si­ger Ole An­der­sen med en god po­r­tion un­der­spil­let jysk lu­ne. Og til­fø­jer:

»Det er folks for­dom­me, der kom­mer til ud­tryk. Nog­le men­ne­sker er tem­me­lig sip­pe­de, for at si­ge det som det er.«

Han fø­ler, at det sa­er­ligt er ef­ter­spil­let dels på de so­ci­a­le me­di­er, dels i den tryk­te pres­se, som har ska­evv­re­det vir­ke­lig­he­den. Og at det ik­ke mindst er sket, for­di Sus­an­ne Ni­el­sen, en af de tre kvin­der, som i ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ er ude hos ham på går­den, har frem­stil­let ham ufor­del­ag­tigt som én, han slet ik­ke kan gen­ken­de.

»Jeg er da ked af og ae­r­ger­lig over, at det - ik­ke mindst pga. ud­ta­lel­ser Jeg har ik­ke fortr­udt, at jeg har sagt det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.