Stre

BT - - NYHEDER -

fra Sus­an­ne - er ble­vet frem­stil­let som om, at jeg bor i en ’po­r­no­bu­le’ og hvad hun el­lers har kaldt det. Hun har virkelig la­vet en fjer om til 100 høns. Det ta­et­te­ste hun er kom­met på en po­r­no­bu­le, er den ka­len­der, jeg har ha­en­gen­de på va­eg­gen ude i stald­byg­nin­gen med let på­kla­ed­te da­mer. En ka­len­der, jeg i øv­rigt er ble­vet fora­e­ret af en kvin­de­lig sa­el­ger. Jeg for­står slet ik­ke, hvor­dan Sus­an­ne kan frem­stil­le mig på den må­de. Men mis­un­del­se er jo en grim ting,« som han ud­tryk­ker det. Bli­ver Gitte? I et af af­snit­te­ne ses en se­kvens, hvor Ole går sam­men med Sus­an­ne ude i stal­den, mens han er ved at luk­ke af for nat­ten.

»Der var jo ka­me­ra på he­le ti­den i de da­ge, og da tv-fol­ke­ne spør­ger Sus­an­ne, om hun ik­ke vil gi­ve mig et kys på kin­den, si­ger hun nej. Det kun­ne hun slet ik­ke, selv om et kys på kin­den godt nok er me­get uskyl­digt, hvis du spør­ger mig. Men det var ’langt ud over hen­des va­er­di­nor­mer’, sag­de hun, og så var jeg i hvert fald 100 pro­cent sik­ker på, at hun skul­le va­e­re den før­ste, der skul­le ud her­fra. Hvor­for i al­ver­den har hun så meldt sig til pro­gram­met, når det er så gra­en­se­over­skri­den­de for hen­de ba­re at gi­ve et lil­le kys på kin­den,« spør­ger han re­to­risk.

’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ na­er­mer sig i øv­rigt sin af­slut­ning. Der er blot to af­snit til­ba­ge. Her vil det bl.a. bli­ve af­slø­ret, om Gitte, som er den sid­ste til­ba­ge­blev­ne af de tre kvin­der, der har va­e­ret på Oles gård, va­el­ger at bli­ve, el­ler om hun rej­ser va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.