Fre­e­man i nød­lan­ding

BT - - NYHEDER -

DRA­MA På miraku­løs vis er Hol­lywood­stjer­nen Mor­gan Fre­e­man slup­pet uden en ene­ste skram­me, ef­ter han var pas­sa­ger i et fly, der måt­te nød­lan­de lør­dag af­ten. Kort ef­ter start punk­te­re­de et da­ek, og pi­lo­ten an­mo­de­de øje­blik­ke­ligt om til­la­del­se til at ven­de til­ba­ge, men blev om­di­ri­ge­ret til na­er­me­ste luft­havn. Da hju­le­ne en­de­lig ram­te lan­dings­ba­nen, kol­lap­se­de lan­dings­stel­let, fly­et ku­re­de på tva­ers af lan­dings­ba­nen og end­te i grøf­ten.

»Nog­le gan­ge går tin­ge­ne ik­ke helt, som man har plan­lagt, og kort ef­ter start punk­te­re­de et da­ek, som ef­ter­føl­gen­de for­år­sa­ge­de en ra­ek­ke an­dre pro­ble­mer,« skri­ver den 78-åri­ge Hol­lywood-helt i en er­kla­e­ring til ma­ga­si­net Pe­op­le.

»Tak­ket va­e­re min frem­ra­gen­de pi­lot Jim­my Hob­son lan­de­de vi sik­kert uden en ene­ste skram­me - det sam­me kan jeg ik­ke si­ge om fly­et,« be­ret­ter sku­e­spil­le­ren om de dra­ma­ti­ske se­kun­der.

»Jeg va­erds­a­et­ter be­kym­rin­gen og bøn­ner­ne for vo­res sik­ker­hed,« slut­ter han op­da­te­rin­gen.

Fre­e­man var på vej fra sit hjem i Mis­sis­sip­pi til Te­xas for at ind­spil­le nog­le op­ta­gel­ser til do­ku­men­tar­ud­sen­del­sen ’The Story of God’, hvor han ud­for­sker for­skel­li­ge re­li­gio­ner.

En tals­per­son fra luft­fart­smyn­dig­he­der­ne, Kat­hle­en Ber­gen, be­kra­ef­ter over for AP, at det lil­le to­mo­to­rers fly meld­te til kon­troltår­net om ’me­ka­ni­ske pro­ble­mer’ kort ef­ter start fra luft­hav­nen i Flet­cher Fi­eld, der lig­ger ta­et på sku­e­spil­le­rens hjem i Mis­sis­sip­pi. In­gen per­sonska­de Fly­et kun­ne ik­ke nå til­ba­ge og blev om­di­ri­ge­ret til den na­er­me­ste luft­havn i by­en Tu­ni­ca, Mis­sis­sip­pi, op­ly­ser hun, mens lo­kal­po­li­ti­et til­fø­jer, at der hel­dig­vis ik­ke er sket no­gen per­sonska­der.

Nu skal ha­va­ri­myn­dig­he­der­ne klar­la­eg­ge he­le ha­en­del­ses­for­lø­bet.

Selv om Mor­gan Fre­e­man for la­engst har passeret pen­sions­al­de­ren, har han sta­dig for­ry­gen­de fart i kar­ri­e­ren med he­le syv nye pro­duk­tio­ner på pla­ka­ten. Fra 31. marts na­e­ste år kan den Oscar-vin­den­de ’Mil­li­on Dol­lar Ba­by’-stjer­ne ses her­hjem­me i actionbra­get ’Lon­don Has Fal­len’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.