Norwe­gi net­bank

BT - - NYHEDER -

en stor spil­ler på det dan­ske fly­mar­ked. De har nog­le pro­duk­ter, som går ind og ud­for­drer det ek­si­ste­ren­de hur­tig­låns-mar­ked, og hvis så­dan et Norwe­gi­an-kort gi­ver en ra­ek­ke for­de­le, så kan jeg godt fo­re­stil­le mig, at det vil bli­ve po­pu­la­ert blandt dan­sker­ne,« si­ger Jo­hn Nor­den, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos bankpor­ta­len My­ban­ker.dk., til BT.

Han til­fø­jer, at Bank Norwe­gi­ans ind- og ud­lånspro­duk­ter ik­ke er de bil­lig­ste på mar­ke­det, men at de la­eg­ger sig blandt top­pen af fel­tet. Ban­ken til­by­der blandt an­det for­brug­s­lån på op til 400.000 kr. til en ren­te fra 4,99 pro­cent, samt en op­spa­rings­kon­to med en ren­te på 0,50 pro­cent. Øget kon­kur­ren­ce Bri­an Stjernholm, der er pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver hos Uvil­di­ge. dk, ser det og­så som en for­del for de dan­ske for­bru­ge­re, at der kom­mer fle­re spil­le­re på mar­ke­det.

»For­hå­bent­lig kan en styr­ket kon­kur­ren­ce va­e­re med til at gi­ve la­ve­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.