En­li­ge fora­el­dre mi­ster bo­lig­støt­te

BT - - NYHEDER -

ØKO­NO­MI

SÅ­DAN RAM­MER REG­LER­NE Må­ned­li­ge sat­ser for den mak­si­ma­le En­li­ge for­sør­ge­re med 2 børn: bo­li­g­y­del­se til kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re I dag: 3.500 kr./md. ef­ter de gam­le og nye Frem­over: 969 kr./md. reg­ler:

En­li­ge uden børn: ik­ke frem­går af lov­for­sla­get.

På sam­me må­de har bo­ligsel­ska­ber­ne va­e­ret nødt til selv at be­reg­ne, hvad kon­se­kven­ser­ne vil va­e­re, og re­sul­ta­tet er na­er­mest rysten­de, me­ner Bent Mad­sen.

»Jeg tror ik­ke, at de er klar over, hvil­ke kon­se­kven­ser det her får. Jeg vil rå­de dem til at kig­ge en ek­stra gang på det. Vi hø­rer nu fra vo­res ga­elds­rå­d­giv­nin­ger, at de ik­ke kan se, hvor­dan øko­no­mi­en skal kom­me til at ha­en­ge sam­men for de her men­ne­sker,« si­ger Bent Mad­sen. Bør­ne­ne bli­ver ramt I KAB - Kø­ben­havns Al­min­de­li­ge Bo­ligsel­skab har spe­ci­al­kon­su­lent Mette Li­se Djup­dra­et ga­elds­rå­d­giv­nin­gen ta­et in­de på li­vet.

»Man­ge af de her men­ne­sker kom­mer til at und­va­e­re de pen­ge, som de el­lers skul­le kø­be mad for. Nu bli­ver bør­ne­ne og­så ramt. Folk, der i dag kortva­rigt ry­ger på kon­tant­hja­elp, har mu­lig­hed for i en kort pe­ri­o­de at få øko­no­misk hja­elp til at be­ta­le hus­lej­en, mens de fin­der et job el­ler en bil­li­ge­re bo­lig. Den mu­lig­hed for­svin­der og­så, så de ri­si­ke­rer fra dag ét ik­ke at kun­ne be­ta­le de­res hus­le­je og der­med mi­ste de­res bo­lig,« si­ger Mette Li­se Djup­dra­et.

Den kortva­ri­ge hja­elp, hun ta­ler om, bli­ver of­te gi­vet, når folk plud­se­lig bli­ver skilt el­ler mi­ster de­res ar­bej­de uden at ha­ve ret til dag­pen­ge.

ATP har i en om­fat­ten­de ana­ly­se kon­klu­de­ret, at bo­li­g­y­del­sen er gan­ske ef­fek­tivt må­l­ret­tet. Over 95 pct. af de ud­be­tal­te be­løb ved­rø­rer hus­stan­de med lav el­ler me­get lav ind­komst. Sam­le­ven­de uden børn: I dag: 1.000 kr./md. Frem­over: 0 kr. Sam­le­ven­de med børn: I dag: 3.500 kr./md. Frem­over: 0 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.