An lan­der i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

5. pri­ser. Jeg ved godt, at det må­ske lug­ter lidt af dy­re kvik­lån, men fak­tisk er man­ge af on­li­ne-ban­ker­ne kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på pri­sen i for­hold til tra­di­tio­nel­le bankpro­duk­ter. Jeg har set fle­re ek­semp­ler på folk, der be­ta­ler en ud­låns­ren­te på 8-10 pro­cent el­ler me­re i de­res bank, så der kan va­e­re man­ge pen­ge at spa­re,« si­ger Bri­an Stjernholm. Et kendt va­re­ma­er­ke Iføl­ge ban­ken selv for­ven­tes Bank Norwe­gi­an i Dan­mark at va­e­re ren­ta­bel ef­ter to års drift.

»Bank Norwe­gi­an har op­nå­et at få me­re end en halv mil­li­on kun­der i Nor­den, si­den vi åb­ne­de i Nor­ge i 2007. Vi tror der­for på, at vi og­så kan til­by­de det, som de dan­ske bank­kun­der ef­ter­spør­ger. I den for­bin­del­se er det da klart, at det er en for­del for os, at fly­sel­ska­bet har en stor kun­de­grup­pe i Dan­mark, og at vi der­for al­le­re­de er et kendt va­re­ma­er­ke,« si­ger Erik Jen­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Bank Norwe­gi­an, i en pres­se­med­del­el­se.

Iføl­ge Lars Krull, ban­k­eks­pert og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, er kom­bi­na­tio­nen af fi­nan­si­el tjeneste og rej­se­virk­som­hed ik­ke ny.

»Luft­fart­s­sel­ska­bet SAS har i man­ge år kom­bi­ne­ret de­res loy­a­li- tets­pro­gram Eu­robonus med et kre­dit­kort. Rig­tig man­ge fly­sel­ska­ber til­by­der fi­nan­si­el­le ydel­ser. Og­så in­ter­na­tio­na­le ho­telka­e­der som Mar­ri­ott og Hilt­on til­by­der kre­dit­kort og mu­lig­hed for at lå­ne og op­tje­ne po­int,« si­ger Lars Krull iføl­ge Ritzau.

An­dre lan­de:

Regn­skab:

Regn­skab:

For ek­sem­pel kan du op­tje­ne så­kald­te Cas­hPo­ints til din na­e­ste rej­se, hver gang du hand­ler dagligvarer med kor­tet.

Ban­ken åb­ne­de i Nor­ge i 2007 og i Sve­ri­ge i 2013.

Iføl­ge regn­ska­bet fra tred­je kvar­tal 2015 har ban­ken en kun­de­mas­se på 564.100.

Ban­ken fik i 2014 et års­re­sul­tat på om­kring 347 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner, hvil­ket sva­rer til 280 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.