Enas lil­la for­va

BT - - KULTUR -

BA­DE­HO­TEL­LET

»Jeg har altid drømt om at ha­ve så­dan Gjøl-trol­de­hår...« spøg­te hun og fort­sat­te: »Nej, nej. Det er min må­de at re­a­ge­re på, når der sker no­get stort i mit liv. Det har va­e­ret en pi­ercing el­ler ta­to­ve­ring. Sidst var det en blå plet i hå­ret, og nu far­ve­de jeg hå­ret lil­la. Når man har va­e­ret helt derop­pe, skal der ske no­get,« si­ger Ena Spot­tag og fort­sa­et­ter:

»Hvad skal man bru­ge al den ener­gi til? Det er en kold tyr­ker med det sam­me, så jeg har va­e­ret nødt til at gå op at tra­e­ne. ’Vild med dans’ har gi­vet mig et nyt gear,« si­ger hun.

I ef­ter­å­ret har hun va­e­ret på op­ta­gel­ser af tred­je sa­e­son af ’Ba­de­ho­tel­let’, sam­ti­dig med hun delt­og i ’Vild med dans’, og det har truk­ket ta­en­der ud. Som at kom­me hjem »Det har va­e­ret dej­lig trygt at kom­me ud til ’Ba­de­ho­tel­let’. Li­ge­som at kom­me hjem. Det va­er­ste i den pe­ri­o­de har va­e­ret at hol­de styr på min ka­len­der, og så at få mi­ne ha­e­ve­de fød­der ned i Mart­has sko,« forta­el­ler Ena Spot­tag, der har få­et sit fol­ke­li­ge tv-gen­nem­brud i rol­len som ’Ba­de­ho­tel­let’s sta­e­di­ge kok­kepi­ge Martha.

»Jeg kan go­de li­de Mart­has tem­pe­ra­ment. Hun har en sta­erk ret­fa­er­dig­heds­sans, og det kun­ne va­e­re sjovt, hvis hun kom lidt vi­de­re i sit liv, men hun ha­en­ger sta­dig lidt fast i den ka­e­re­ste, der bra­end­te hen­de af.«

Pri­vat er der ik­ke duk­ket en ka­e­re­ste op i Ena Spot­tags liv. »Jeg er lidt gam­mels­dags. Det ta­ger år og man­ge da­tes. På den led er jeg lidt lang­som med hen­syn til re­la­tio­ner.«

Nu skal hun i gang med at fin­de et nyt sted at bo. Fra na­e­ste sa­e­son er Ena Spot­tag an­sat på Aal­borg Te­a­ter og flyt­ter til Jyl­land i maj.

»Jeg el­sker en­sem­b­le-te­a­ter og at spil­le en mas­se nye rol­ler og ud­vik­le mig som sku­e­spil­ler.« Ny pi­ge i klas­sen I den­ne sa­e­son af ’Ba­de­ho­tel­let’ får hun sel­skab af sin bonus-sø­ster, sku­e­spil­le­ren An­drea Øst Birk­kja­er, 23. Hun er dat­ter af sku­e­spil­ler­par­ret Tam­mi Øst (som nu dan­ner par med Jens Jørn Spot­tag) og Mi­ka­el Birk­kja­er, og de to pi­ger har kendt hin­an­den i de sid­ste 12 år..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.