Lar­sens re­kor­d­over­skud

BT - - NAVNE -

JYSK SUC­CES Jysk Group fort­sa­et­ter med at vok­se og tje­ne pen­ge. Si­den åb­nin­gen af det før­ste Jysk Sen­ge­tøjsla­ger i 1979 har Lars Lar­sen støt øget sel­ska­bets om­sa­et­ning og års­re­sul­tat. Så­le­des og­så i regn­skabsår­et 2014/15, hvor det blev til et over­skud før skat og ren­ter på 3,1 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er 126 mil­li­o­ner bed­re end i fo­re­gå­en­de regn­skabsår.

Og­så om­sa­et­nin­gen er gå­et frem fra 20,6 mil­li­ar­der kro­ner til 21,9 mil­li­ar­der kro­ner.

»Må­let har altid va­e­ret, at Jysk skal va­e­re en stør­re og me­re pro­fi­ta­bel virk­som­hed.

Den øge­de om­sa­et­ning og ind­tje­ning vid­ner om, at vi igen i år har gjort det godt og nå­et nye mile­pa­e­le i ud­vik­lin­gen af Jysk Group.

Vi er dog langt­fra i mål, og der skal frem­over åb­nes mas­ser af Jysk-bu­tik­ker i he­le ver­den.

Sam­ti­dig vil vi fort­sa­et­te med at styr­ke og ud­vi­de vo­res on­li­ne-for­ret­ning, så vi og­så på den plat­form er til ste­de i al­le de lan­de, hvor Jysk har bu­tik­ker,« si­ger ejer og be­sty­rel­ses­for­mand Lars Lar­sen.

Det be­ty­der, at over­skud­det for en stor dels ved­kom­men­de skal ge­nin­ve­ste­res i virk­som­he­den, blandt an­det i form af nye lag­re i Tys­kland og Bul­ga­ri­en samt en ud­vi­del­se af det nu­va­e­ren­de la­ger i Ul­dum ved Hor­sens. 2.300 bu­tik­ker Jysk Group dri­ver i dag 2.300 bu­tik­ker, for­delt på 41 lan­de. Sam­men­lagt har kon­cer­nen me­re end 20.000 me­d­ar­bej­de­re.

Det se­ne­ste år er der åb­net 98 nye Jysk-bu­tik­ker, her­un­der den før­ste af slagsen i Mon­te­ne­gro.

Ef­ter regn­skabs­af­slut­nin­gen er der des­u­den åb­net bu­tik­ker i Gra­e­ken­land, Al­ba­ni­en, Viet­nam og Sin­ga­po­re.

For­u­den Jysk- og Dä­ni­s­ches Bet­ten­la­ger-bu­tik­ker­ne har Lars Lar­sen og­så put­tet pen­ge i en ra­ek­ke an­dre mø­belka­e­der, her­un­der Ide­møb­ler, Ilva og Bo­lia.com.

Hans in­ve­ste­rin­ger

ta­el­ler des­u­den

BLÅ BOG Født 6. au­gust 1948 i Ar­n­borg mel­lem Her­ning og Bran­de. Hans far, der var kar­tof­felav­ler, dø­de, in­den Lars kom til ver­den som den yng­ste af fi­re sø­sken­de. Ef­ter re­a­lek­sa­men og han­dels­sko­le kom Lars Lar­sen i la­e­re i en bu­tik i Thi­sted, der solg­te dy­ner, sen­ge­tøj og gar­di­ner. Ef­ter en ra­ek­ke an­sa­et­tel­ser i ha­ve­mø­bel­pro­du­cen­ten Scan­com, Him­mer­land Golf & Spa Resort, sus­hi-ka­e­den Letz Sus­hi og ho­tel Fer­di­nand i Aar­hus. til­sva­ren­de for­ret­nin­ger, åb­ne­de han i 1979 sin før­ste bu­tik med nav­net Jysk Sen­ge­tøjsla­ger på Sil­ke­borg­vej i Aar­hus. Pri­vat er han gift med ung­dom­ska­e­re­sten Kri­sti­ne Bruns­borg. Sam­men har de søn­nen Ja­cob, dat­te­ren Mette og fi re bør­ne­børn. I 2010 blev han rid­der af Dan­ne­brog

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.