I Bel­gi­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hen­rik Dals­gaard sat­ser på at fin­de den helt ret­te klub. Det si­ger al­le spil­le­re na­tur­lig­vis, men med Lars Ja­cob­sens pen­sion på lands­hol­det er den nem­me­ste vej til lands­holds­fod­bold på høj­re­ba­ck. Der­for er lands­hol­det en vig­tig pa­ra­me­ter for Dals­gaard­lej­ren, hvil­ket vi­ser sig i af­sla­get til USA. Det vil­le va­e­re for langt va­ek for den kom­men­de land­stra­e­ner. Hur­tig ud­vik­ling »Vi skal fin­de en klub, hvor Hen­rik kan ud­vik­le sig me­get på re­la­tivt kort tid. Han skal et sted hen, hvor han går di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen og ik­ke skal ka­em­pe for at kom­me på hol­det. Han skal stra­e­be ef­ter lands­hol­det, og det kra­e­ver, at han spil­ler hver gang,« si­ger Gaards­øe.

AaB vil­le hel­le­re end ger­ne ha­ve be­holdt de­res an­grebs­ivri­ge høj­re­ba­ck. Han var en vig­tig in­gre­di­ens i den frem­ra­gen­de guldsa­e­son, og han er li­ge så vig­tig på det hold, der li­ge nu im­po­ne­rer med flot­te mål og smukt spil. Men han har ik­ke øn­sket at spil­le en mulig ny guldsa­e­son fa­er­dig i Nord­jyl­land.

»Der skal fle­re par­ter til at ind­gå en af­ta­le. Vi har prø­vet det se­ne­ste halvan­det år at la­ve en af­ta­le med Hen­rik, men det er ik­ke lyk­ke­des. Han har øn­sket at prø­ve sig af i ud­lan­det,« for­tal­te AaBs sport­s­chef Al­lan Gaar­de i går til TV3 Sport1 og af­slø­re­de, at AaB vil­le gå langt for at be­hol­de Hen­rik Dals­gaard. In­gen hur­tig løs­ning »Vi har strakt os langt. Vi har og­så prø­vet at over­be­vi­se ’Dal­le’ om, at hvis han spil­ler her, er der og­så mu­lig­hed for, at han kan bli­ve lands­holds­spil­ler.«

Der kom­mer na­ep­pe en en­de­lig af­kla­ring på Hen­rik Dals­gaards si­tu­a­tion li­ge med det sam­me, for i Dals­gaard­lej­ren af­ven­ter man sta­dig, om fle­re klub­ber går fra in­ter­es­se til de­ci­de­ret kon­trakt­til­bud.

Det af­ha­en­ger blandt an­det af, om de in­ter­es­se­re­de klub­ber får solgt spil­le­re på net­op høj­re­ba­ck-po­si­tio­nen. Den klas­si­ske brik i trans­fer­pus­le­spil­let.

Hos Zul­te Wa­re­gem er det dog helt uden be­tyd­ning. For de vil ba­re ha­ve dan­ske Dals­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.