Til­ba­ge til hel­ve­de

BT - - NYHEDER -

TER­ROR med­bragt en buket blom­ster, som blev lagt sam­men med de an­dre buket­ter for at min­des de dra­eb­te. Kon­cert med U2 Man­dag af­ten ind­t­og Eag­les of De­ath Me­tal og­så den fran­ske mu­siks­ce­ne igen. Det ske­te un­der en kon­cert med den ir­ske ro­ck­grup­pe U2.

På Fa­ce­book tak­ke­de ban­det ef­ter­føl­gen­de U2 for mu­lig­he­den:

»Vi vil ger­ne gi­ve vo­res dyb­føl­te tak og an­er­ken­del­se for alt det, som vo­res brødre i U2 har gjort for os ef­ter ter­r­or­an­gre­bet den 13. novem­ber. De har min­det os om, at ond­ska­ben al­drig hol­der fri, og der­for kan vi ro­ck­mu­si­ke­re hel­ler ik­ke... Og det vil vi al­drig gø­re,« skri­ver Eag­les of De­ath Me­tal på ban­dets Fa­ce­book-si­de ef­ter kon­cer­ten. Fle­re men­ne­sker gem­te sig i vo­res om­kla­ed­nings­rum, men mor­der­ne var i stand til at kom­me ind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.