Drop bo­ret og lad hul­ler­ne va­e­re

BT - - NYHEDER -

Den be­hand­ling fore­byg­ger nem­lig, at hul­let op­står.

I en ny bog, der na­e­ste for­år udgives på Ox­ford Uni­ver­si­ty Press, er Ole Fe­jer­skov fo­re­ta­ler for, at tand­la­e­ger­ne i frem­ti­den kon­trol­le­rer ca­ri­es i ste­det for at be­hand­le det. Ca­ri­es­kon­trol Hos Tand­la­e­ge­for­e­nin­gen er man helt ue­nig. For­mand Fred­die Slo­t­hLis­b­jerg si­ger, at man slet ik­ke kan over­fø­re de au­stral­ske re­sul­ta­ter til Dan­mark.

»Vi er for la­engst nå­et der­hen, hvor Ole Fe­jer­skov ger­ne vil va­e­re. Jeg kan ga­ran­te­re dig for, at det ik­ke ga­el­der for Dan­mark. Vi bo­rer så me­get, som vi skal, med den vi­den, vi har i dag,« si­ger Fred­die Slo­th-Lis­b­jerg.

Han un­der­stre­ger sin po­in­te ved at forta­el­le, at der er i 1974 blev la­vet 2.620 fyld­nin­ger for hver 1000 pa­tien­ter. I 2013 var tal­let me­re end hal­ve­ret til 949.

»No­get ty­der på, at man ik­ke kan bru­ge au­stral­ske un­der­sø­gel­ser i Dan­mark.

ÅR­GANG Med den vi­den vi har i dag, kan man gø­re pa­tien­ter­ne an­svar­li­ge for selv at fore­byg­ge

ca­ri­es-ud­vik­ling

»Mor, mor. Han bo­re­de slet ik­ke.« Hu­sker du Col­ga­te-re­k­la­men fra 60er­ne og 70er­ne? Så er du for­ment­ligt fra en tid, hvor det var sja­el­dent at unds­lip­pe tand­la­e­gen uden mini­mum én ud­bo­ret tand og en ge­di­gen sølv­fyld­ning som er­stat­ning. Som pro­fes­sor og tand­la­e­ge Ole Fe­jer­skov fra Aar­hus uni­ver­si­tet si­ger:

»70er­nes sko­le­tand­ple­je var ba­se­ret på en tro på, at al­le hul­ler skul­le fyl­des så hur­tigt som mu­ligt.«

Den tro rok­ker ny forsk­ning nu ved. Ond cir­kel skal bry­des De børn, der i dag la­eg­ger sig i tand­la­e­ge­sto­len, bli­ver for­ment­ligt før­ste ge­ne­ra­tion, der for al­vor kan kal­de sig for 0-hul­ler-ge­ne­ra­tio­nen.

»La­e­rer de selv at la­ve ca­ri­es­kon­trol, vil de ha­ve de­res ta­en­der he­le li­vet,« lover pro­fes­soren.

I 1980 hav­de me­re end halv­de­len af al­le over 60 år pro­te­ser el­ler var tand­lø­se. Mens vi, der var børn i 60er­ne, 70er­ne og star­ten af 80er­ne, har mun­den fyld af sølv, der lø­ben­de skal er­stat­tes med plast­fyld­nin­ger, kro­ner og im­plan­ta­ter.

»De ge­ne­ra­tio­ner er he­le li­vet af­ha­en­gi­ge af at få ved­lig­holdt de­res re­stau­re­rin­ger. Men for hver re­stau­re­ring sva­ek­kes tan­den yder­li­ge­re. Det er dén on­de cir­kel, vi skal ha­ve brudt,« si­ger Ole Fe­jer­skov. For hver re­stau­re­ring sva­ek­kes tan­den yder­li­ge­re. Det er dén on­de cir­kel, vi skal ha­ve brudt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.