Drab­sof­re fryg­te­de de­res fjen­der

BT - - NYHEDER - Kil­de: Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, tek­nisk af­de­ling GRA­FIK: Fa­ger­heim Foto: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen, Jep­pe Elkja­er

MORD kon­flik­tepi­so­der med per­so­ner fra Ban­di­dos-mil­jø­et.

Om Ban­di­dos-spo­ret er cen­tralt for ef­ter­forsk­nin­gen, øn­sker drabs­chef Jens Møl­ler ik­ke at kommentere di­rek­te:

»Vi har sta­dig for­skel­li­ge ide­er om per­son­kred­se, der kan ha­ve va­e­ret uven­ner med dem og der­ved kan ta­en­kes at ha­ve haft et mo­tiv. Det kig­ger vi fort­sat på,« til­fø­jer vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren. Pa­trul­je­re­de ved lej­lig­he­den De tre skud­dra­eb­te - Mi­ke Pa­tri­ck Vinther på 24, Phil­lip Farcin­sen Leth Ras­mus­sen på 19 og Suhaib Jaf­far på 23 - fryg­te­de til­sy­ne­la­den­de, at de og de­res ven­ner vil­le bli­ve op­søgt at fjen­der­ne.

I hvert fald me­ner po­li­ti­et, at grup­pen af frygt for fjen­der­ne fo­re­tog en form for ’pa­trul­je­ring’ i om­rå­det om­kring den lej­lig­hed, hvor de holdt til.

Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser og­så to ma­end, der er set på stil­lad­set ved lej­lig­he­den, hvor de un­ge ma­end lå og sov. OBS: Pla­ce­rin­gen af ind­bo og per­so­ner på gra­fik­ken er ik­ke nød­ven­dig­vis fuld­sta­en­dig kor­rekt.

I stu­en i den lil­le lej­lig­hed skød og dra­eb­te de to ger­nings­ma­end de tre soven­de ma­end med en pi­stol og et jagt­ge­va­er. To af of­re­ne lå i en dob­belt­seng mens, den tred­je lå på en madras på gul­vet. Der blev ik­ke fun­det no­gen vå­ben i lej­lig­he­den. De for­mode­de ger­nings­ma­end kør­te straks ef­ter va­ek i en lil­le blå el­ler mørk bil. For­ment­lig ad Chri­sti­an Paul­sens Vej, til ven­stre ad Søn­derjyl­lands Al­lé og vi­de­re i ret­ning mod Pe­ter Bangs Vej.

De tre un­ge ma­end blev skudt og dra­ebt nat­ten til

mens de sov i en lil­le lej­lig­hed på Chri­sti­an Paul­sens Vej 26 på Fre­de­riks­berg. De til­hør­te en kri­mi­nel grup­pe­ring og fryg­te­de til­sy­ne­la­den­de at bli­ve op­søgt at fjen­der.

Po­li­ti­et me­ner, at de to ger­nings­ma­end er kom­met ind i de tre of­res lej­lig­hed via et stil­lads, der var op­sat uden på byg­nin­gen. Et vid­ne har set to mørklø­de­de ma­end i sort tøj på stil­lad­set om­kring ger­nings­tis­d­punk­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.