Ju­le­tra­di­tio­ner

BT - - NYHEDER -

HJER­TER­NES FEST Ej at forg­lem­me det mest tra­di­tions­ri­ge ele­ment af dem al­le: ju­le­tra­e­et. De sna­rest kom­men­de ju­le­da­ge er nem­lig bun­det op på et hav af tra­di­tio­ner, som vi ef­ter­hån­den ta­ger for gi­vet, når vi na­er­mer os den tid.

Se­ne­st har sku­e­spil­ler og mu­si­ker Ni­ko­laj Ste­en få­et ører­ne i ma­ski­nen af Me­troXpress. Han valg­te nem­lig at la­eg­ge et op­slag op på Fa­ce­book, JU­LE­TRA­E­ET Nå­le­tra­e­ets hi­sto­rie går helt til­ba­ge til 1500-tal­let som en tysk skik, der gjor­de sit ind­t­og i Dan­mark i 1800-tal­let. Det før­ste dan­ske ju­le­trae blev ta­endt i år 1808 på Holste­in­borg Gods ved Sla­gel­se. Tra­di­tio­nen blev bragt til Dan­mark af den li­be­ra­le po­li­ti­ker Orla Le­h­manns ty­ske far, og skik­ken blev ind­ført i Kø­ben­havn i 1811, da det før­ste trae blev ta­endt hos en fa­mi­lie i St. Kon­gens­ga­de. Om­kring år 1900 blev ju­le­tra­e­et ind­ført i stort set al­le dan­ske hjem. der prok­la­me­re­de, at ju­len er alt an­det end dansk. Og det var ju­le­eks­per­ten El­se Ma­rie Ko­fod fra Dansk Fol­ke­min­de­sam­ling ik­ke enig i.

Ik­ke de­sto min­dre dan­ner de man­ge tra­di­tio­ner ram­men om ju­len i de fle­ste dan­ske hjem, der­for skal BTs la­e­se­re ik­ke sny­des for et lil­le ind­blik i no­get af hi­sto­ri­en bag de po­pu­la­e­re­ste her­hjem­me. DIS­NEYS JULESHOW Det er selv­føl­ge­lig et ame­ri­kansk kon­cept og blev sendt før­ste gang i 1958 med tit­len ’From All of Us To All of You’. Det er dog ik­ke syn­der­ligt po­pu­la­ert i USA, men har til gen­ga­eld bidt sig fast i de skan­di­na­vi­ske lan­des år­li­ge ju­le­tra­di­tio­ner. Pro­gram­met rul­le­de over de dan­ske tv-ska­er­me før­ste gang i 1967 - men den fa­ste tra­di­tion hvert år den 24. kl. 16 blev først på­be­gyndt i 1991.

Bed­re kendt som San­ta Claus i USA og Sin­ter­klaas i Hol­land. Op­rin­de­lig var han en ka­tolsk hel­gen, som le­ve­de i 300-tal­let og dø­de ca. år 350. En hel­gen, der ad om­ve­je blev det, vi ken­der som ju­le­man­den. Ef­ter ju­le­man­dens ind­t­og i det ame­ri­kan­ske valg­te den dansk-nor­ske teg­ner og for­fat­ter Lou­is Moe i va­er­ket ’Ju­le­man­dens Bog’ fra 1898, at den ska­eg­ge­de mand bo­e­de på Nord­po­len. Der­fra stam­mer må­ske den bre­de op­fat­tel­se af, at ju­le­man­den bor i Grøn­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.