’Char­lie She­en har fortjent at få hiv’

BT - - NYHEDER -

UDE MED RI­VEN En af Hol­lywoods grand old men – le­gen­da­ri­ske Burt Rey­nolds – cho­ke­re­de alt og al­le, da han un­der op­ta­gel­ser­ne til et tv-show i går ud­tal­te, at kol­le­ga­en Char­lie She­en har fortjent at få hiv. Be­ma­er­k­nin­gen faldt un­der op­ta­gel­ser­ne til tv-showet ’Loo­se Wo­men’ hos den bri­ti­ske tv-sta­tion ITV, hvor Rey­nolds blev in­ter­viewet i an­led­nin­gen af ud­gi­vel­sen af selv­bi­o­gra­fi­en ’But Enough About Me’.

I den for­bin­del­se for­tal­te Rey­nolds om, hvor hårdt det var for ham selv, da han i 80’er­ne fejl­ag­tigt blev be­skyldt for at va­e­re hiv-smit­tet. Rey­nolds har be­skre­vet den pe­ri­o­de som en af de sva­e­re­ste i sit liv.

Den 79-åri­ge sku­e­spil­ler send­te chok­bøl­ger og gis­pe­ly­de gen­nem tv-stu­di­et, da han blev spurgt, om han hav­de ondt af Char­lie She­en. She­en stod for ny­lig frem og er­kend­te, at han har va­e­ret hiv-smit­tet i fi­re år. Op­ført sig dår­ligt »Char­lie, nej, han fortje­ner det. Han har op­ført sig me­get, me­get dår­ligt. Me­get dår­ligt,« lød det til bå­de pu­bli­kum og va­er­tin­dens for­fa­er­del­se.

Der var – iføl­ge bri­ti­ske me­di­er – helt stil­le i stu­di­et, da Rey­nolds ud­dy­be­de.

»Men du ved, når du har den al­der, så er det sva­ert. Al­le de der ting ind­hen­ter dig, og det er sva­ert.«

Selv om Burt Rey­nolds alt­så ab­so­lut ik­ke ud­vi­ste no­gen form for sym­pa­ti for She­en, for­kla­re­de han, at han har et ta­et for­hold til hans far, Mar­tin She­en, og at han fø­ler med ham over den si­tu­a­tion, hans søn har bragt ham i.

»Han (Char­lie She­en, red.) har hånd­te­ret det dår­ligt, sy­nes jeg. Hans far er en me­get, me­get an­sta­en­dig mand og en af mi­ne go­de ven­ner. Jeg har ondt af ham, men Char­lie, ham har jeg ik­ke ondt af. Han får, hvad han fortje­ner. Hvis du op­fø­rer dig på den må­de, så bli­ver du ind­hen­tet af det på et tids­punkt,« sag­de Rey­nolds til pro­gram­mets va­ert, Ruth Langs­ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.