Nej, vi over­hol­der al­le reg­ler

BT - - NYHEDER -

AF MAT­HI­AS THOM­SEN

vi le­ver op til al­le dan­ske reg­ler. Vi har lø­ben­de va­e­ret i kon­takt med myn­dig­he­der­ne og er ik­ke ble­vet bedt om at stop­pe. At po­li­ti­et nu va­el­ger at over­re­a­ge­re på så­dan en må­de, stil­ler vi os no­get ufor­stå­en­de over­for. Vi me­ner ik­ke, at vi gør no­get for­kert. Og det er hel­ler ik­ke vo­res ind­tryk, at an­kla­ge­myn­dig­he­den skul­le me­ne det. Men hvis vi får en dom, der forta­el­ler os an­det, må vi selv­føl­ge­lig ret­te os ef­ter det. Men det fo­re­lig­ger der alt­så ik­ke.

VI ME­NER, AT

hel­ler ik­ke me­get for Sø­ren H. Ni­co­lai­sens kri­tik af, at vi forvri­der kon­kur­ren­cen på mar­ke­det. Vi si­ger til al­le vo­res chauf­fø­rer, at de skal be­ta­le skat, de kø­rer i en bil, der er be­talt re­gi­stre­rings­af­gift af – og så er den mest cen­tra­le po­in­te nok, at vi slet ik­ke ser os selv som en del af taxa­bran­chen.

SÅ GI­VER JEG

en helt ny bran­che, hvor bi­ler, der al­li­ge­vel er ude på ve­je­ne el­ler hol­der i ga­ra­gen, ta­ger pas­sa­ge­rer med. Det er et aspekt af de­leø­ko­no­mi­en, hvor folk hja­el­per hin­an­den. Og det er ty­de­lig­vis no­get, der er ef­ter­s­pugt. Ale­ne den sid­ste må­ned har vi og vo­res part­ne­re haft over 10.000 tu­re. Vi le­ve­rer en flek­si­bi­li­tet og ser­vi­ce, der gør, at man­ge folk er be­gyndt at be­nyt­te vo­res tjeneste og så la­de de­res egen bil hol­de i ga­ra­gen. Så jeg kan ik­ke se, at vi skul­le gø­re no­get for­kert.

VI HAR OP­FUN­DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.