Magisk tryl­le­ri af So­ci­al­de­mo­kra­ter

BT - - NYHEDER -

PANELET End­nu en frost­bidt tå mel­lem V og DF, som Mette Frederiksen der­med får ja­get en stilet­ha­el i

KNAP HAR STATS­MI­NI­STE­REN ind­ledt si­ne drøf­tel­ser med par­ti­er­ne om føl­ger­ne af fol­ke­af­stem­nin­gen, før han bli­ver stil­fa­er­digt an­gre­bet af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand i asylspørgs­må­let. Hun har travlt. For sam­ti­dig har S lan­ce­ret en kampag­ne mod Dansk Fol­ke­par­ti, og hun har sat sig selv i spid­sen for et mildt sagt kon­tro­ver­si­elt skift i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Det er en af de in­ter­es­san­te­ste po­li­ti­ske of­fen­si­ver i den­ne valg­pe­ri­o­de. METTE FREDERIKSEN TA­LER EU­løs­ning med Løk­ke, men det skyg­ger i vir­ke­lig­he­den me­get be­kvemt for den S-stra­te­gi, der fol­der sig ud i sko­vens dy­be, stil­le ro, mens al­les øj­ne er fa­est­ne­de på det bål, lands­by­en er sam­let om. Der er sat ild til den dan­ske EU-po­li­tik. Det slags­mål lå­ser Ven­stre-re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti fast i en ind­byr­des kamp. De to par­ti­er er sam­ti­dig låst fast i en stir­re­kon­kur­ren­ce om asyl­po­li­tik­ken. Det ud­stil­ler det dår­li­ge for­hold mel­lem re­ge­rin­gen og det stør­re støt­te­par­ti. Og så ska­ber det sam­ti­dig plads til, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan gå i of­fen­si­ven.

METTE FREDERIKSEN HAR vo­vet sat sig selv i spid­sen for at flyt­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til høj­re i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Så langt til høj­re, at selv Ven­stre ik­ke kun­ne føl­ge med. Der­for blev der ik­ke ind­gå­et en asylaf­ta­le, som el­lers kun­ne va­e­re ble­vet hi­sto­risk bred. Og hi­sto­risk barsk. Men de flygt­nin­gelands­by­er, som bå­de DF og S øn­ske­de, vil­le Ven­stre ik­ke va­e­re med til. Det er i sig selv op­sigtsva­ek­ken­de. Og Mette Frederiksen har nu op­for­dret stats­mi­ni­ste­ren til at sa­et­te sig selv i spid­sen for for­hand­lin­ger­ne. Oveni­kø­bet med bag­grund i et ar­gu­ment om mi­nus­va­ekst i kom­mu­ner­ne - end­nu en frost­bidt tå mel­lem V og DF, som Frederiksen der­med får ja­get en stilet­ha­el i. MAN SKUL­LE ME­NE, at det er en tand for mo­digt af en ny S-for­mand at sa­et­te sin egen tyng­de ind på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, som har pint og pla­get S i åre­vis. Men ind­til vi­de­re går det uden de sto­re pro­ble­mer. For­kla­rin­gen fin­des na­tur­lig­vis i S-bag­lan­dets op­bak­ning til Mette Frederiksen, men og­så i det fak­tum, at S sam­ti­dig hol­der sit bag­land be­ska­ef­ti­get med no­get, som de vir­ke­ligt har lyst til: At ta­e­ve løs på DF!

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE HAR GANG i en kampag­ne mod Dansk Fol­ke­par­ti, hvor de stil­ler spørgs­måls­tegn ved en cen­tral på­stand, som DF yn­der er dyr­ke om sig selv, nem­lig at man ved, hvor man har dem. Kampag­nen kom­mer kort tid ef­ter, S med suc­ces fik ud­lagt årets fi­nans­lo­vs­af­ta­le som et ne­der­lag til DF. Og sam­ti­dig med at de ubøn­hør­ligt bru­ger en­hver an­led­ning til at min­de om, at Dansk Fol­ke­par­ti har an­sva­ret for, hvad S be­trag­ter som en udsu­lt­ning af den of­fent­li­ge sek­tor. Det er dags­ord­ner, som får en­hver so­ci­al­de­mo­krats blod til at bob­le og be­ru­se som varm gløgg. Og det gi­ver sam­ti­dig Mette Frederiksen ro i eg­ne ra­ek­ker til at ud­fol­de sin stra­te­gi - og­så på det van­skel­li­ge ud­la­en­din­ge­om­rå­de. DET ER LIDT af en pragt­pra­e­sta­tion at hol­de bå­de pres­se, of­fent­lig­hed og eget bag­land tryl­le­bun­det med høty­ven i an­grebs­po­si­tion, mens in­gen rin­ge­re end for­man­den selv sni­ger kamp­trop­per­ne igen­nem et po­li­tisk mi­ne­felt, mens mod­stan­der­ne er op­ta­ge­de af ik­ke én, men fle­re ind­byr­des kam­pe. Ma­chi­a­vel­li vil­le let­te på hat­ten for Mette Frederiksen!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.