Et fem­te døds­fald skal un­der­sø­ges

BT - - NYHEDER -

Dra­ma­tisk nat­te­vagt: En sy­geple­jer­ske blev 1. marts an­holdt ef­ter en dra­ma­tisk nat­te­vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. I lø­bet af vag­ten var tre pa­tien­ter dø­de og en ae­l­dre da­me var ble­vet genop­li­vet. Sig­tel­se: Den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske var sig­tet for tre drab samt et drabs­for­søg på den kvin­de, der over­le­ve­de. Se­ne­re blev hun sig­tet for et fjer­de drab i for­bin­del­se med et mista­en­ke­ligt døds­fald i marts 2012. Po­li­ti­et: Po­li­tiets te­o­ri er, at sy­geple­jer­sken har ind­sprøjtet dø­de­li­ge ma­eng­der mor­fin og ste­so­lid i sva­ge­li­ge pa­tien­ter. Den 31-åri­ge er og­så sig­tet for at ha­ve for­voldt an­dre fa­re ved at gi­ve sin sy­våri­ge dat­ter et sta­er­kt sove­mid­del.

MÅ­SKE FEM DRA­EB­TE Den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske, der er sig­tet for fi­re drab og et drabs­for­søg, kom­mer til at til­brin­ge ju­len som va­re­ta­egts­fa­engs­let. Hun ri­si­ke­rer des­u­den at bli­ve sig­tet for end­nu et drab, frem­gik det af et rets­mø­de tirs­dag. På­rø­ren­de til en mand, der dø­de på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus i 2012, har hen­vendt sig til po­li­ti­et. Af­dø­de er for la­engst kre­me­ret, men i for­bin­del­se med ob­duk­tio­nen blev en va­evsprø­ve ud­ta­get. Den­ne va­evsprø­ve er nu ved at bli­ve ana­ly­se­ret af ret­ske­mi­ker­ne.

Den spek­taku­la­e­re drabs­sag na­er­mer sig et ven­de­punkt. Ankla­ger Mi­cha­el Bool­sen for­ven­ter at kun­ne ind­sen­de sa­gen til vur­de­ring hos statsad­vo­ka­ten in­den el­ler umid­del­bart ef­ter jul, så et even­tu­elt an­kla­ge­skrift kan ud­ar­bej­des.

Po­li­ti­et har gen­nem ti må­ne­ders ef­ter­forsk­ning af­hørt 130 vid­ner. Al­li­ge­vel hvi­ler sa­gen sta­dig på ryg­ter, lø­se sam­men­ha­en­ge og en ra­ek­ke tyn­de be­skyld­nin­ger fra sy­geple­jer­skens eks­kol­le­ger, me­ner for­sva­rer Jør­gen Lange.

»Du aner ik­ke, hvor me­get folk ta­ler i et lil­le lo­kal­sam­fund, når så­dan en sag ta­ger sin be­gyn­del­se. Man­ge vil på godt og ondt ger­ne bi­dra­ge med no­get, og man­ge har må­ske en smu­le sen­sa­tion gemt i sig,« sag­de Jør­gen Lange ef­ter tirs­da­gens rets­mø­de.

Af be­la­sten­de op­lys­nin­ger er det tid­li­ge­re kom­met frem, at den sig­te­de sy­geple­jer­ske hav­de pa­tientjour­na­ler lig­gen­de i sit skab, og at hun i 2014 send­te en sms til en be­kendt med or­de­ne: »Jeg har li­ge ta­get li­vet af en, de på­rø­ren­de er helt knust, jeg står og vra­e­ler med dem«.

Men der er, kom det frem i ret­ten tirs­dag, ik­ke re­gi­stre­ret døds­fald, der pas­ser med den­ne SMS. Og pa­tientjour­na­ler­ne op­be­va­re­de den nu sig­te­de sy­geple­jer­ske i sit skab af en god grund, frem­før­te for­sva­rer Jør­gen Lange: Sy­geple­jer­sken var un­der ud­dan­nel­se til en sa­er­lig form for aku­t­be­hand­ling:

»Hun var ble­vet bedt om at til­eg­ne sig ak­tu­el­le pa­tientjour­na­ler til brug for sin fag­li­ge ud­vik­ling. Så den mista­en­ke­lig­gø­rel­se er bort­fal­det,« sag­de ad­vo­ka­ten. Det er­kla­e­re­de ankla­ger Mi­cha­el Bool­sen sig enig i. ’Den ry­gen­de pi­stol’ Jør­gen Lange på­pe­ge­de og­så i ret­ten, at det mu­li­ge »ger­nings­vå­ben« – en sprøjte med fle­re ty­per me­di­cin, som en ankla­ger i sa­gen har kaldt ’den ry­gen­de pi­stol’ – blev fun­det af po­li­ti­et i en con­tai­ner for far­ligt af­fald på en P-plads uden for sy­ge­hu­set.

»Men der er in­tet ved den sprøjte, der knyt­ter pra­e­cist min kli­ent til den. Og den kan i prin­cip­pet stam­me fra en hvil­ken som helst af­de­ling på sy­ge­hu­set og va­e­re hav­net i con­tai­ne­ren fle­re da­ge i for­vej­en,« frem­ha­e­ve­de Jør­gen Lange. ’Mang­ler tan­ke på an­dre’ Trods for­sva­re­rens ind­ven­din­ger men­te ret­ten, at der var grund til at for­la­en­ge va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen af sy­geple­jer­sken. Ret­ten be­grun­de­de sin be­slut­ning med, at sy­geple­jer­sken kan el­ler vil for­sø­ge at på­vir­ke vid­ner i sa­gen, og hen­vi­ste des­u­den til, at sy­geple­jer­sken iføl­ge en men­ta­lun­der­sø­gel­se li­der af en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se, der med­fø­rer, at hun »ved­hol­den­de sø­ger ef­ter spa­en­ding i til­va­e­rel­sen« og »mang­ler tan­ke på an­dre«, som det hed.

Sy­geple­jer­sken na­eg­ter sig skyl­dig i samt­li­ge ankla­ger. Hun er om­fat­tet af nav­ne­for­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.