USA be­der om me­re hja­elp i kam­pen mod IS

BT - - NYHEDER -

USA har hen­vendt sig til Dan­mark og bedt om et yder­li­ge­re mi­li­ta­ert bi­drag til kam­pen mod den mi­li­tan­te be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat (IS). Det be­kra­ef­ter Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et over for Ritzau. Til Po­li­ti­ken ud­ta­ler uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V), at han er ved at un­der­sø­ge, hvor­dan Dan­mark even­tu­elt kan hja­el­pe. »Jeg kan be­kra­ef­te, at re­ge­rin­gen er i gang med at un­der­sø­ge hvil­ke mu­lig­he­der, den har i for­hold til at øge den mi­li­ta­e­re ind­sats i be­ka­em­pel­sen af Isil (et an­det navn for IS, Og jeg kan og­så be­kra­ef­te, at vi kig­ger på he­le ra­ek­ken af va­er­k­tø­jer i den for­svar­spo­li­ti­ske va­er­k­tøjskas­se,« si­ger han til avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.