Bo­li­g­y­del­sen red­der vo­res øko­no­mi

BT - - NYHEDER -

AEN­DRET BO­LI­G­Y­DEL­SE flyt­te. Jeg aner ik­ke, hvor vi skal flyt­te hen,« si­ger Jon­na Col­ding (78).

I går ef­ter­mid­dag første­be­hand­le­de Fol­ke­tin­get for­sla­get om aen­dre­de reg­ler for bo­li­g­y­del­se, der er en del af Fi­nans­lo­ven for 2016. Et for­slag som re­ge­rin­gen har af­talt med Dansk Fol­ke­par­ti, Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce, der be­ty­der, at lan­dets pen­sio­ni­ster, han­di­cap­pe­de og kon­tant­hja­elps­mod­ta­ger får de­res bo­lig­støt­te kraf­tigt re­du­ce­ret el­ler helt mi­ster den. Det har vakt ra­ma­skrig blandt ae­l­dre­or­ga­ni­sa­tio­ner, bo­ligsel­ska­ber og op­po­si­tio­nen i Fol­ke­tin­get, for­di rig­tig man­ge ri­si­ke­rer at bli­ve sat ud af de­res bo­lig.

Jon­na og Jan Col­ding (80) flyt­te­de ind i de­res ny­byg­ge­de ae­l­dre­bo­lig i au­gust 2013. På det tids­punkt hav­de de ik­ke råd til at sid­de i det hus, som de hav­de ar­vet fra Jan Col­dings mor. Lej­lig­he­den er på 79 m2. Men hus­lej­en er på na­e­sten 8.000 kr. om må­ne­den, og det kan man ik­ke be­ta­le med to fol­ke­pen­sio­ner. Der­for får de i dag 3.737 kr. i bo­li­g­y­del­se. Den mi­ster de grad­vist over de na­e­ste fem år. Vi le­ver spar­som­me­ligt De har kun de­res fol­ke­pen­sion og lidt ATP at le­ve for. Det gi­ver dem til­sam­men 15.000 kr. om må­ne­den ef­ter skat. Når de fa­ste reg­nin­ger er be­talt fra bud­get­kon­to­en, har de 6-7.000 kr. til­ba­ge til mad, me­di­cin, tand­la­e­ge, fri­sør, mo­bil­te­le­fon mv., samt ufor­ud­se­te ud­gif­ter.

»Vi le­ver spar­som­me­ligt, kø­ber bil­ligt ind og kø­rer kun lidt i vo­res 20 år gam­le bil en gang i mel­lem. Men vi drik­ker hver­ken øl el­ler vin, går al­drig i bi­o­gra­fen el­ler te­a­te­ret, for det er der ik­ke pen­ge til,« si­ger Jon­na Col­ding. Har ar­bej­det he­le li­vet AE­g­te­par­ret kom beg­ge på ar­bejds­mar­ke­det, da de var 16 år. Jon­na kom i la­e­re som da­me­fri­sør, og Jan kom i la­e­re som ba­ger og kon­di­tor. De har al­drig haft pen­ge ti­l­overs til en pen­sions­op­spa­ring. De sid­ste år af de­res ar­bejds­liv hav­de de en gril­l­bar, og Jan sup­ple­re­de med af­te­n­ar­bej­de på en lo­kal virk­som­hed. De har in­gen børn, men lidt fa­mi­lie i

BO­LI­G­Y­DEL­SEN 1. Sat­ser­ne bli­ver frem­over re­gu­le­ret med for­bru­ger­pri­sin­dek­set i ste­det for sats­re­gu­le­rings­pro­cen­ten. Det be­ty­der la­ve­re ydel­ser. 2. Det be­reg­nings­tek­ni­ske til­la­eg af­skaf­fes fra 1.7.2016. Men for nu­va­e­ren­de mod­ta­ge­re aftrap­pes den over de na­e­ste fem år 3. Der ind­fø­res et loft over hvor høj hus­le­je, man kan få støt­te til i ae­l­dre-og ple­je­bo­li­ger. Frem­over sva­rer lof­tet til det i al­min­de­li­ge le­je­bo­li­ger, selv om hus­lej­en i ae­l­dre-og ple­je­bo­li­ger er va­e­sent­lig hø­je­re. 4. Kra­vet til egen­be­ta­lin­gen sa­en­kes grad­vist fra 16.200 kr. til 14.600 kr. i 2020. Aar­hus og en nevø i Kø­ben­havn.

»Der er in­gen, der kan kom­me og hja­el­pe os. Og i øv­rigt har vi altid sat en ae­re i at kla­re os selv. Vi er al­drig gå­et på kom­mu­nen for at få hja­elp. Vi har al­drig få­et en kro­ne, men va­e­ret med til at be­ta­le for, at an­dre har kun­ne få de­res børn i bør­ne­ha­ve og sko­le. Det er ik­ke ri­me­ligt, at det nu igen er os og an­dre i sam­me si­tu­a­tion, der skal ram­mes.

»Ja, det må de jo si­ge. Og ja, der er da no­gen her, der har det va­er­re. Der er be­bo­e­re her, der må ven­te tre uger på at få et bad,« si­ger Jon­na Col­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.