Af­dø­de Dan Uzan kå­ret til Årets Dan­sker

BT - - NYHEDER -

VIN­DER Vin­der af Ber­ling­s­kes pris Årets Dan­sker 2015 er Dan Uzan, som blev dra­ebt un­der sku­dat­ten­ta­tet i Kø­ben­havn 15. fe­bru­ar. Det skri­ver Ber­ling­s­ke i en pres­se­med­del­el­se. 37-åri­ge Dan Uzan stod vagt for­an sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i in­dre Kø­ben­havn, da han blev skudt og dra­ebt af ger­nings­man­den bag at­ten­ta­tet.

Mo­ti­va­tio­nen for at gi­ve Dan Uzan pri­sen er, at han dø­de, mens han be­skyt­te­de an­dre, lød det fra Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tør Tom Jen­sen, da han over­rak­te pri­sen til Dan Uzans fa­mi­lie.

»Han har be­talt den største pris, man kun­ne, for at red­de an­dre men­ne­sker. Han er vog­ter for re­li­gions­fri­hed i Kø­ben­havn og uskyl­digt of­fer for ter­ror i Dan­mark. Dan Uzan ar­bej­de­de fri­vil­ligt for at ska­be tryg­hed for an­dre. Han be­tal­te med sit liv. Det var la­e­ser­nes ty­de­lig­vis dyb­føl­te be­grun­del­ser for at indstil­le Dan Uzan,« sag­de Tom Jen­sen.

Og­så stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) holdt ta­le ved prisover­ra­ek­kel­sen, hvor han sa­er­ligt fo­ku­se­re­de på det sam­men­hold, der op­stod ef­ter an­gre­be­ne på bå­de kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro og ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Ud over man­den bag at­ten­ta­tet, den 22-åri­ge Omar El-Hus­se­in, om­kom fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard og Dan Uzan.

Det er Ber­ling­s­kes la­e­se­re og et dom­mer­pa­nel be­stå­en­de af syv dom­me­re, som har af­gjort, hvem der skul­le mod­ta­ge pri­sen. Ti kan­di­da­ter La­e­ser­ne har indstil­let kan­di­da­ter in­den for blandt an­det er­hvervs­li­vet, forsk­ning, sport og kul­tur, som, de me­ner, har gjort sig fortjent til pri­sen. De ti kan­di­da­ter, som har få­et flest stem­mer af la­e­ser­ne, er ble­vet no­mi­ne­ret.

La­e­ser­ne og dom­mer­ko­mitéen har der­ef­ter stemt på de ti no­mi­ne­re­de.

Det er an­det år i tra­ek, at Ber­ling­s­ke ud­de­ler pri­sen til en dan­sker, som har ’sat sig am­bi­tiø­se mål og nå­et dem’.

I 2014 gik pri­sen til rus­sisk­fød­te Se­li­na Juul for hen­des kampag­ne ’Stop Spild Af Mad’, som sa­et­ter fo­kus på, at dan­sker­ne la­e­rer at bru­ge mad­va­rer­ne i kø­le­ska­bet for at und­gå mad­spild i dan­ske hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.