Grå­dig­hed og bedr

BT - - NYHEDER -

Jep­pe Gjer­vig Gram i sam­ar­bej­de med An­ders Au­gust og Jan­nik Tai Mos­holt. ’Bed­rag’ er al­le­re­de solgt til 14 lan­de, her­i­blandt Stor­bri­tan­ni­en, Au­stra­li­en, Hol­land, Bel­gi­en og Luxem­bourg. Og in­den la­en­ge er der og­så for­hand­let af­ta­ler med Tys­kland og Frank­rig.

Her­til kom­mer ame­ri­ka­ner­ne, der al­le­re­de har købt ret­ten til at la­ve en Hol­lywood-ver­sion af den dan­ske se­rie. Sta­er­ke kri­mi­e­le­men­ter »Det har va­e­ret dej­ligt at la­ve se­ri­en og at op­le­ve in­ter­es­sen fra ud­lan­det, der har va­e­ret ove­ni. Det er helt us­a­ed­van­ligt, at en tv-se­rie får en sa­er­lig rød lø­ber-frem­vis­ning ved Ber­li­na­len (Berlin Film Festi­val, red.),« si­ger Per Fly til BT.

’Bed­rag’ er en dra­ma­se­rie med sta­er­ke kri­mi­e­le­men­ter, der ta­ger ud­gangs­punkt i fi­nanskri­sen i Dan­mark og de men­ne­sker, der står bag den - samt de men­ne­sker, der bli­ver be­rørt af kri­sen.

En hi­sto­rie om grå­dig­hed. De­res og vo­res. Den stram­me hi­sto­rie ind­le­des med et lig, der bli­ver fi­sket op af ha­vet, et magtspil i er­hvervs­li­vets top og si­de­lø­ben­de teg­nes men­ne­ske­hi­sto­ri­er­ne på hjem­me­fron­ten, hvor al­le kaemper med de­res ved si­den af.

»Det er ik­ke kun fi­nans­fyrster­ne og de ri­ge, der får én over snu­den. Al­le får en røf­fel, høj som lav, for grå­dig­he­den kan få tag i os al­le sam­men,« si­ger Per Fly.

Ho­ved­for­fat­ter Jep­pe Gjer­vig Gram, der og­så har skre­vet af­snit af ’Bor­gen’ og ’Som­mer’, fryg­ter ik­ke den kri­tik, der uva­e­ger­ligt føl­ger i kølvan­det på DRs højpro­fi­le­re­de søn­dags­dra­ma­er, der tra­di­tio­nelt ska­ber de­bat: Har skå­ret hjør­ner »No­gen på ven­stre­fløj­en vil sik­kert be­brej­de os, at vi ik­ke gi­ver er- Jeg har drømt om at spil­le po­li­ti­mand, si­den jeg var helt ung, og har altid va­e­ret be­vidst om, at jeg alt­så ik­ke var den op­lag­te po­li­ti­be­tjent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.