Ag som tv-dra­ma

BT - - NYHEDER -

hvervs­li­vet og rig­ma­en­de­ne skyl­den for alt, og den an­den fløj vil må­ske me­ne, at der er skå­ret lidt for man­ge hjør­ner, og det er lidt for en­kelt. Men vi skal ram­me bredt, og bå­de fi­nanskri­sen og øko­no­mi er kom­pli­ce­ret stof, som jeg selv ik­ke vid­ste me­get om, før jeg gav mig i kast med se­ri­en. Vi ud­for­sker te­ma­et grå­dig­hed, og den tri­ves ik­ke kun på ’Wall­stre­et,’ men og­så på main stre­et,« si­ger Jep­pe Gjer­vig Gram.

DRs søn­dags­dra­ma­er har i sti­gen­de grad va­e­ret ud­stil­lings­vin­due og i fle­re til­fa­el­de en bil­let til ud­lan­det og Hol­lywood for en ra­ek­ke dan­ske sku­e­spil­le­re. Ek­sem­pel­vis Pi­lou As­ba­ek, Sid­se Ba­bett Knud­sen, So­fie Gråbøl og Mads Mik­kel­sen.

»Jeg har la­vet nog­le ca­na­di­ske og et par ame­ri­kan­ske film, men det er klart, at det kun­ne va­e­re spa­en­den­de at prø­ve kra­ef­ter med ud­lan­det, hvis der bli­ver mu­lig­hed for det,« si­ger Ni­ko­laj Lie Kaas, der spil­ler fi­nans­fyr­sten Ale­xan­der Sø­de­r­gren.

Kold­blo­dig, be­slut­som og vi­sio­na­er. Men og­så en mand med dy­stre hem­me­lig­he­der.

»Det er li­ge ud­for­dren­de og sjovt

FAKTA OM ’BED­RAG’ ’Bed­rag’ bli­ver sendt fra d. 1. ja­nu­ar og der­ef­ter hver søn­dag på DR1. De to før­ste af­snit er in­stru­e­ret af den pris­be­løn­ne­de in­struk­tør Per Fly. De føl­gen­de af­snit er in­stru­e­ret af Jan­nik Jo­han­sen, Sø­ren Bal­le og Sø­ren Kragh-Ja­cob­sen. Se­ri­en er skre­vet af ho­ved­for­fat­ter Jep­pe Gjer­vig Gram, flan­ke­ret af Jan­nik Tai Mos­holt og An­ders Au­gust. at spil­le al­vor­li­ge som me­re hu­mo­ri­sti­ske rol­ler, og jeg kan godt li­de vek­sel­virk­nin­gen. Jeg tror fak­tisk, jeg vil­le ke­de mig, hvis jeg kun la­ve­de den ene gen­re. Og jeg er så hel­dig at få til­budt beg­ge slags,« si­ger Ni­ko­laj Lie Kaas.

Tho­mas Bo Lar­sen er tv-se­ri­ens Ud over Ni­ko­laj Lie Kaas og Tho­mas Bo Lar­sen i ho­ved­rol­ler­ne, ses Li­ne Kru­se samt et hold af helt nye un­ge sku­e­spil­le­re. Blandt an­det: Na­ta­lie Ma­du­eño, Es­ben Smed, Julie Grundtvig We­ster, Tho­mas Hwan og Lucas Han­sen. Se­ri­en er al­le­re­de solgt til 14 lan­de, her­i­blandt USA, Au­stra­li­en og Stor­bri­tan­ni­en. For­ven­tes at bli­ve af­sat til et stort an­tal lan­de ver­den over. be­tjent med et ban­ken­de hjer­te og sja­el. Be­tjent og sy­geple­jer­ske »Han er po­li­ti­be­tjen­ten, der hver dag kaemper en kamp mel­lem ar­bej­det og hjem­me­fron­ten. Det er ut­ro­ligt, at han kan. For den ene dag er det li­ge ned i lo­kum­met og den an­den dag helt op­pe at fly­ve. Der­hjem­me har han fa­mi­li­en, der be­ty­der alt. To børn og en ko­ne, som er al­vor­ligt syg, så når han er hjem­me, er han na­er­mest og­så sy­geple­jer­ske. Og på ar­bej­det er han ut­ro­ligt sta­e­dig og den ty­pe, der bi­der sig fast, og ik­ke gi­ver slip, før knog­ler­ne stik­ker ud,« si­ger Tho­mas Bo Lar­sen.

Rol­len som ef­ter­for­ske­ren Mads Ju­ste­sen er den er­far­ne sku­e­spil­lers før­ste egent­li­ge ho­ved­rol­le i en tv­se­rie.

»Jeg var me­get glad for at få den her rol­le. Det må jeg si­ge helt uden om­s­vøb. Vel sag­tens, for­di jeg har drømt om at spil­le po­li­ti­mand, si­den jeg var helt ung, og altid har va­e­ret be­vidst om, at jeg alt­så ik­ke var den op­lag­te po­li­ti­be­tjent. Og så får jeg den­ne her rol­le, hvor der oveni­kø­bet er mu­lig­hed for at få det men­ne­ske­li­ge så me­get med. Vi har fat i no­get, der er nu­an­cet og dybt, og det er alt­så en­hver sku­e­spil­lers drøm at få lov til at gå i dyb­den,« si­ger Tho­mas Bo Lar­sen.

’Bed­rag’ har tv-pre­mi­e­re på DR1 1. ja­nu­ar og an­det af­snit vi­ses al­le­re­de 3. ja­nu­ar.

Se­ri­ens to før­ste af­snit er in­stru­e­ret af den pris­be­løn­ne­de fil­min­struk­tør Per Fly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.