RIIS OG SEI­ER ER TA­ET PÅ CO­ME­BA­CK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KUGLESTØBERI Hen­rik Bo­serup og Bjar­ne Riis’ tid­li­ge­re pres­se­chef på Tin­koff-Saxo An­ders Dam­gaard. En hyg­ge­lig af­ten Net­op An­ders Dam­gaard har BT spurgt, om mid­dags­sel­ska­bet dis­ku­te­re­de Bjar­ne Riis’ og Lars Sei­er Chri­sten­sens pla­ner om et co­me­ba­ck. Dam­gaard øn­sker ik­ke at bi­dra­ge til spe­ku­la­tio­ner­ne, men vil ger­ne forta­el­le om af­te­nen.

»Det var en hyg­ge­lig af­ten i ven­ners lag. Si­den jeg var an­sat hos Bjar­ne Riis for nog­le år si­den, har vi va­e­ret pri­va­te ven­ner og set hin­an­den, når han en­gang imel­lem har va­e­ret i Dan­mark. Det var han i går (man­dag, red.). Vi fik nog­le frem­ra­gen­de bur­ge­re og et glas vin. Det var så­dan set blot det, der var dags­or­de­nen,« si­ger An­ders Dam­gaard.

Det kan godt va­e­re, at der un­der ar­ran­ge­men­tet på Ju­i­cy Bur­ger, som iføl­ge Hen­rik Bo­serup va­re­de ’en mid­dags tid’, iso­le­ret slet ik­ke blev dis­ku­te­ret cyk­ling. At det blot har va­e­ret en hyg­ge­lig af­ten mel­lem ven­ner. Men det aen­drer ik­ke ved, at der si­den Bjar­ne Riis’ brud med hjer­te­bar­net Tin­koff-Saxo har va­e­ret mas­ser af kød på co­me­ba­ck-hi­sto­ri­er­ne, for nu at bli­ve i bur­ger-ter­mi­no­lo­gi­en.

BT har tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan Bjar­ne Riis har haft en fø­ler ude hos MTN-Qhu­be­ka. Hol­det, der i 2016 skif­ter navn til Team Di­men­sion Da­ta, af­vi­ste dan­ske­ren, for­di hans renom­mé er plet­tet med do­ping-pro­ble­mer fra ti­den som ryt­ter og hol­de­jer. Det hjalp ik­ke på syd­afri­ka­ner­nes hu­mør, at Bjar­ne Riis an­gi­ve­ligt hav­de en stor po­se Saxo Bank-pen­ge med. Selv har Riis und­ve­get de fle­ste spørgs­mål om frem­ti­den. For­ud­ser Riis-co­me­ba­ck Lars Sei­er Chri­sten­sen, der­i­mod, har va­e­ret me­re åben­mun­det og blandt an­det sagt, at han reg­ner med, at Bjar­ne Riis vil va­e­re til­ba­ge i cy­kel­spor­ten se­ne­st i 2017. Lars Sei­er Chri­sten­sen skal ik­ke va­e­re di­rek­tør i Saxo Bank i det nye år, og sponsora­tet med Oleg Tin­kov og Tin­kof­fSaxo ud­lø­ber og­så. Bank­man­den bør der­for ha­ve tid til at ind­gå i et nyt pro­jekt med Bjar­ne Riis – og til­sy­ne­la­den­de og­så lyst.

Spør­ger man Per Baus­a­ger, som har kendt Bjar­ne Riis gen­nem fle­re år, pas­ser brik­ker­ne fint.

»Det ly­der plau­si­belt, at Bjar­ne og Lars øn­sker at star­te et cy­kel­hold. De har kom­pe­ten­cer­ne og kra­ef­ter­ne til det, og jeg sy­nes, der er man­ge ting, som pe­ger i ret­ning af, at det kun­ne ske,« si­ger Per Baus­a­ger.

Den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, UCI, har al­le­re­de ud­delt li­cen­ser til den kom­men­de sa­e­son, så et hold med Bjar­ne Riis vil først kun­ne kø­re løb fra 2017.

Fle­re af de kil­der, som BT er i di­a­log med, tror ik­ke, at Bjar­ne Riis ven­der til­ba­ge til et la­ve­re ni­veau end det hø­je­ste, nem­lig Wor­ld Tour­ni­veau­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.