7 10 7 4 4 UB ’Jeg nå­e­de li­ge at bli men flot dansk sejr’ 7 10

BT - - VM I DANMARK -

An­ne Mette Pe­der­sen Fik de før­ste 30 mi­nut­ter, hvor det blev til to skud på tre for­søg. Men og­så to unød­ven­di­ge ud­vis­nin­ger, og det tra­ek­ker ned.

JEG IN­TER­VIEWE­DE LAND­STRA­E­NER Klavs Bruun Jør­gen­sen før VM. Vi fik en lang snak om de dan­ske mu­lig­he­der ved slut­run­den. En af mi­ne på­stan­de i in­ter­viewet var, hvor­vidt for­sva­ret nød­ven­dig­vis måt­te va­e­re hans største be­kym­ring.

Det af­vi­ste han og fastslog der­i­mod, at det hand­le­de me­re om, at Dan­mark var i stand til at sco­re nok mål til at vin­de kam­pe­ne.

Jeg ved ik­ke, om det var en slags ver­balt røgslør fra Klavs Bruun Jør­gen­sens si­de. El­ler han helt re­elt var og er fuld­sta­en­dig tryg ved det for­svar, han har for­an­dret og gjort me­re of­fen­sivt, så det nu i langt hø­je­re grad skal frem i ba­nen og ta­ck­le af på mod­stan­de­ren og fremtvin­ge fle­re fri­kast - og der­med øde­la­eg­ge mod­stan­de­rens ryt­me.

For jeg må til­stå, at jeg ik­ke er helt så skråsik­ker som land­stra­e­ne­ren. Ja, i pau­sen af kam­pen mod Ser­bi­en var jeg de­ci­de­ret be­kym­ret. Dan­sker­ne blev gang på gang ud­spil­let og vir­ke­de us­am­men­ha­en­gen­de. Og he­le fem ud­vis­nin­ger i før­ste halv­leg tal­te sit ty­de­li­ge sprog om de dan­ske kva­ler. Selv­om en me­get hård dom­mer­linje og­så var en del af for­kla­rin­gen på de man­ge ud­vis­nin­ger.

Men ef­ter pau­sen var den dan­ske de­fen­siv som for­vand­let. Langt me­re sam­men­ha­eng og bed­re af­stemt. DET VAR GODT ar­bej­de af tra­e­ner­tea­met Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind, der fik finju­ste­ret de rig­ti­ge ste­der, og godt ek­se­kve­ret af spil­ler­ne. Og sam­ti­dig blev be­tin­gel­ser­ne og­så bed­re, da Ser­bi­en hur­tigt løb tør for kra­ef­ter i an­den halv­leg.

Men net­op det er en af kon­se­kven­ser­ne for mod­stan­der­ne, når de mø­der et for­svar som det dan­ske - her kra­e­ver det en bra­gen­de god fy­sik el­ler en bred­de på ba­en­ken, som ser­ber­ne ik­ke har. Og der­for end­te sej­ren på over­be­vi­sen­de 29-20.

På plus­si­den ta­el­ler og­så go­de ten­den­ser i den dan­ske kon­tra­fa­se i bå­de før­ste og an­den bøl­ge, Rik­ke Sko­vs le­der­kva­li­te­ter i for­sva­ret samt Li­ne Jør­gen­sen stor­kamp på høj­re ba­ck.

Så hvis kvin­delands­hol­det er i stand til at ha­e­ve bund­ni­veau­et i for­sva­ret, be­gyn­der det at se for­nuf­tigt ud i for­hold til dansk del­ta­gel­se he­le vej­en til de rigtigt sjove kam­pe. Men li­ge pra­e­cis det de­fen­si­ve bund­ni­veau skal og­så hi­ves i vej­ret, når Dan­mark mø­der modstand fra al­le­rø­ver­ste hyl­de. Den hyl­de til­hø­rer Ser­bi­en ik­ke - de er i min op­tik ik­ke i top 10 i ver­den. Der fin­des mod­stan­de­re, som i langt hø­je­re grad kan straf­fe en halv­leg med dår­ligt dansk for­svar.

Men der er til gen­ga­eld hel­ler in­tet, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.