I LUKSUS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

luknd­ken, sin ae­pl en e.

Jeg kan få tan­ker­ne spo­ret ind på, hvad jeg egent­lig skal,« si­ger Ru­dy Mar­kus­sen og fort­sa­et­ter:

»Nu har jeg va­e­ret tre-fi­re måneder i hel­ve­de, hvor jeg har tra­e­net, ar­bej­det og spist sundt. Jeg har gjort alt for at va­e­re i top­form, så når spar­rin­gen er over­stå­et, er det vig­tigt, at man dros­ler ned, og at krop­pen får hvi­le. Nu skal jeg ba­re pas­se på mig selv og hol­de va­eg­ten.« Får hja­elp af Hilt­on Som man nok kan fo­re­stil­le sig, er en uge i Hilt­ons mest pro­mi­nen­te su­i­te, hvor stats­le­de­re og po­p­stjer­ner nor­malt bor, ik­ke en bil­lig af­fa­e­re. Og selv om Ru­dy Mar­kus­sen tje­ner et pa­ent be­løb for kam­pen lør­dag, vil den ud­gift nok va­e­re i over­kan­ten.

»En af år­sa­ger­ne til, at jeg bor her på Ho­tel Hilt­on, er, at jeg er for­ret­nings­part­ner med dem. Vi har la­vet en del op­ga­ver for hin­an­den, og jeg del­ta­ger blandt an­det i et vel­gø­ren­heds­løb, som støt­ter øko­no­misk tra­eng­te fa­mi­li­er på Ama­ger,« si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

Der­for er bån­de­ne mel­lem bok­se­ren og ho­tel­let vok­set gen­nem de se­ne­re år, og der­for har Ho­tel Hilt­on valgt at hja­el­pe den lo­ka­le bok­ser i hans sid­ste for­be­re­del­ser.

»Vi har hjul­pet hin­an­den, og nu vil Hilt­on ger­ne støt­te mig, en lo­kal Ama­ger-dreng, før kam­pen mod Pa­tri­ck Ni­el­sen. Det gør de ved at gi­ve mig de bed­ste ram­mer, som over­ho­ve­det er mu­ligt frem til på lør­dag. Der­for kan jeg slap­pe af her­u­de, og det er jeg ut­ro­ligt glad for. Det er et fan­ta­stisk per­so­na­le og sted. Det er virkelig en stor støt­te. Det er så­dan set der­for, jeg bor her i pra­esi­dentsu­i­ten,« forta­el­ler Ru­dy Mar­kus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.