Lon­don-klub­ber med kni­ven for stru­ben

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

SID­STE UD­KALD Ar­se­nals fran­ske ma­na­ger.

Si­den Ar­se­nal i 2000 tab­te UEFA Cup-fi­na­len i Kø­ben­havn til Ga­la­ta­s­a­ray fra Tyr­ki­et, har Ar­se­nal va­e­ret med i Cham­pions Le­ague. Og hver ene­ste gang er hol­det gå­et vi­de­re fra grup­pe­spil­let. Det vil med an­dre ord va­e­re før­ste gang i 16 for­søg, hvis Ar­se­nal ik­ke går vi­de­re.

Men er det ik­ke ba­re så­dan no­get, som sta­ti­sti­ke­re og sport­sjour­na­li­ster sy­nes er sjovt at ri­ve klub­ben i na­e­sen med? Ik­ke, hvis man spør­ger Arsé­ne Wen­ger.

»Per­son­ligt be­ty­der re­kor­den tem­me­lig me­get, for den er vig­tig bå­de for klub­ben og for spil­ler­ne. Jeg vil vin­de kam­pen, og jeg øn­sker mig, at hol­det går vi­de­re,« slår 66-åri­ge Wen­ger fast.

Ar­se­nal kan dog gå vi­de­re, hvis de kun vin­der med ét mål i Gra­e­ken­land. Men det kra­e­ver, at eng­la­en­der­ne selv sco­rer mindst tre mål. Chel­sea må ik­ke ta­be Helt så bar­ske be­tin­gel­ser har Chel­sea ik­ke for­ud for den sid­ste kamp mod FC Por­to.

Chel­sea er for det før­ste på hjem­me­ba­ne, og for det an­det går José Mourin­hos trop­per vi­de­re med sejr el­ler uaf­gjort. Et ne­der­lag kan i te­o­ri­en og­så gå an, men så skal Di­na­mo Kiev hjem­me sa­et­te po­int til mod Mac­ca­bi Tel Aviv, som ind­til vi­de­re har tabt alt. Det vil va­e­re no­get af en over­ra­skel­se, hvis de plud­se­lig får po­int i Ukrai­ne.

Til gen­ga­eld er pres­set an­der­le­des al­vor­ligt for Chel­sea – og for José Mourin­ho – i for­hold til at gå vi­de­re.

Sid­ste sa­e­sons en­gel­ske me­stre har som be­kendt spil­let gan­ske ra­ed­sels­fuldt i Pre­mi­er Le­ague, hvor ot­te ud af 15 kam­pe ind­til vi­de­re er tabt.

Ta­ber Chel­sea til Mourin­hos gam­le klub, kan det sag­tens bli­ve strå­et, der kna­ek­ker ryg­gen på ka­me­len – i det­te til­fa­el­de sym­bo­li­se­ret ved den po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger.

»Jeg er altid op­ti­mist – isa­er for­di jeg fø­ler, at spil­ler­ne vil det her,« si­ger José Mourin­ho til Chel­seas hjem­mesi­de.

Chel­sea har del­ta­get i Cham­pions Le­ague hvert år si­den 2003 – og li­ge­som Ar­se­nal er de og­så hver gang gå­et vi­de­re fra grup­pe­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.