Thu­le­sens ko­ven­ding

BT - - NYHEDER -

FI­NANS­LOV 2016 om i fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne.

Men i går trak Thulesen Dahl så i land. Hvis kon­se­kven­ser­ne er som be­skre­vet, er der kun én løs­ning:

»Så skal det selv­føl­ge­lig la­ves om,« skrev han på sin Fa­ce­book-pro­fil.

I går mor­ges for­sva­re­de par­tiets fi­nansord­fø­rer Re­ne Chri­sten­sen el­lers for­li­get om aen­drin­ger i bo­lig­støt­ten i et in­ter­view med P1 Mor­gen på DR. I po­li­tik må man gi­ve og ta­ge, for­sva­re­de han sig. Men onsdag ef­ter­mid­dag og en del ne­ga­tiv pres­seom­ta­le se­ne­re, be­gynd­te Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thulesen Dahl at vak­le. over for BT, at man skal tra­e­de var­somt, når man rø­rer ved øko­no­mi­en hos folk, der ik­ke har me­get at gø­re godt med.

»Den af­ta­le, vi har la­vet med re­ge­rin­gen, er, at folk skul­le be­rø­res re­la­tivt be­ske­dent. Når jeg ser de ek­semp­ler, som nu kom­mer frem, så stem­mer det ik­ke overens med det, vi har af­talt. Der­for har jeg nu sat et ar­bej­de i gang, så vi får reg­net kon­se­kven­ser­ne igen­nem.«

En po­li­tisk af­ta­le

»Nu er det jo ik­ke ved­ta­get end­nu. Vi har la­vet en po­li­tisk af­ta­le, men den skal så om­sa­et­tes til lovstof. Hvis ef­fek­ten ik­ke bli­ver den, vi har af­talt un­der for­hand­lin­ger­ne, så må loven la­ves om.«

»Der er i hvert fald in­gen, der skal kun­ne tvin­ges ud af de­res bo­lig pga. det her. AEn­drin­ger­ne skal kun­ne hånd­te­res re­la­tivt smer­te­frit, el­lers må lov­for­sla­get la­ves om.«

»Så skal der la­ves et aen­drings­for­slag, for det er no­get an­det, vi har af­talt.« Når jeg ser de ek­semp­ler, som nu kom­mer frem, så stem­mer det ik­ke overens med det, vi har af­talt

»Jeg sat­te mig ned i vo­res rå­d­giv­ning i går. Vi har 1617 me­d­ar­bej­de­re sid­den­de, og de har va­e­ret ud­sat for et vold­somt øget pres på te­le­fo­ner­ne de se­ne­ste da­ge. Det er ik­ke kun de ae­l­dre, der er be­kym­re­de, det er og­så de højt ud­dan­ne­de eks­per­ter, som er ut­ryg­ge ved det he­le,« si­ger Bjar­ne Ha­strup.

Som BT har kort­lagt gen­nem de se­ne­ste to uger, så er det sa­er­de­les uklart, hvad kon­se­kven­ser­ne bli­ver af den af­ta­le, re­ge­rin­gen, Dansk Fol­ke­par­ti, De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce har ind­gå­et om aen­drin­ger i bo­lig­støt­ten. Det går isa­er ud over pen­sio­ni­ster, han­di­cap­pe­de og en­li­ge kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re med et el­ler to børn, som står til at få min­dre be­løb i støt­te, vi­ser be­reg­nin­ger fra AE­l­dre Sa­gen og bo­ligsel­ska­ber­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.