NYT PARLØ TRU­ER LØ

BT - - NYHEDER -

er op­stå­et »var­me fø­lel­ser« til S-for­man­den.

»Der er op­stå­et en god ke­mi mel­lem Mette Frederiksen og mig. Ef­ter dag­pen­ge­for­hand­lin­ger­ne i ok­to­ber føl­te jeg, at jeg hav­de talt me­re med Mette Frederiksen un­der de for­hand­lin­ger, end jeg hav­de gjort med Hel­le Thor­ning-Sch­midt i he­le sid­ste valg­pe­ri­o­de. Vi hav­de fa­el­les in­ter­es­ser, og hvor­for så ik­ke ud­nyt­te det til at skub­be Lars Løk­ke i den rig­ti­ge ret­ning – nem­lig en løs­ning, der var ta­et­te­re på det, fag­be­va­e­gel­sen øn­ske­de,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl til BT.

Til­na­er­mel­ser­ne til S-for­man­den sker sam­ti­dig med, at for­hol­det mel­lem DF-for­man­den og Lars Løk­ke er køl­net be­trag­te­ligt oven­på fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det, hvor Lars Løk­ke sag­de, at han var skuf­fet over DF-for­man­den. Ef­ter­føl­gen­de har for­hol­det mel­lem DF og V lidt ska­de ved, at Ven­stre ik­ke vil va­e­re med til at la­ve flygt­nin­gelands­by­er – som DF er enig med S om – og der­for brød for­hand­lin­ger­ne om flygt­nin­ge­stram­nin­ger­ne sam­men. Til­lid til Mette Kri­sti­an Thulesen Dahl op­le­ver, at DF har et godt sam­ar­bej­de med S om det­te em­ne, pra­e­cis som i dag­pen­ge­for­hand­lin­ger­ne.

»Det er nøj­ag­tigt det sam­me – S kom­mer med et for­slag, der brin­ger vo­res po­li­tik ta­et­te­re på mål. Og det er en af de må­der, vi kan ar­bej­de på, hvor vi kan få me­re ud af at stå uden­for re­ge­ring end ved at sid­de i re­ge­ring,« si­ger Thulesen Dahl, der og­så per­son­ligt har til­lid til Mette Frederiksen. En til­lid, som ik­ke var til ste­de med den tid­li­ge­re for­mand for S, Hel­le Thor­ning-Sch­midt.

»Mette er vok­set op på Chri­sti­ans­borg po­li­tisk, hun an­er­ken­der va­er­di­en af at op­byg­ge po­li­ti­ske re­la­tio­ner – og at man kan ha­ve til­lid til, at man kan dis­ku­te­re nog­le ting, og at man ik­ke mis­bru­ger det over­for hin­an­den, hvis det ik­ke bli­ver til no­get,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl.

Mette Frederiksen selv gla­e­der sig over Thu­le­sens til­na­er­mel­se.

»Jeg har et fint for­hold til Kri­sti­an Thulesen Dahl og DF i det he­le ta­get. Sam­fun­det har brug for po­li­ti­ke­re, der kan ar­bej­de sam­men, og min er­fa­ring til­si­ger mig, at det of­te kra­e­ver et til­lids­fuldt for­hold til hin­an­den,« si­ger Mette Frederiksen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.