Vel­kom­men til Ny­borg

BT - - NYHEDER -

NYE BOR­GE­RE 41-åri­ge Ali Ale­nezi, som sam­men med sin ko­ne og par­rets syv børn har va­e­ret to måneder un­der­vejs fra hjem­lan­det Kuwait og op gen­nem Eu­ro­pa til Dan­mark.

Ny­borg er en af de kom­mu­ner, som In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et har på­lagt at ta­ge imod en del af det vold­somt sti­gen­de an­tal asylan­sø­ge­re, der kom­mer til Dan­mark.

500 asylan­sø­ge­re vil i den kom­men­de tid bli­ve ind­kvar­te­ret på Strand­va­en­get, der tid­li­ge­re var bo­sted for ud­vik­lings­haem­me­de. By­råd sat ud af spil Den fyn­s­ke kom­mu­ne er det før­ste sted i lan­det, hvor in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) be­nyt­ter sin nye mu­lig­hed for til at sa­et­te bå­de by­råd og plan­lov ud af spil.

Med gårs­da­gens an­komst til det nye asylcenter i Ny­borg hå­ber fa­mi­li­en Ale­nezi, der først var til re­gi­stre­ring i Sand­holm­lej­ren og der­ef­ter kom til Ha­der­s­lev, at de se­ne­ste tur­bu­len­te måneder nu bli­ver af­løst af ro.

»Jeg har al­drig før haft et id-kort. Det har jeg nu,« si­ger fa­mi­lie­fa­de­ren, mens han stolt vi­ser BTs ud­send­te sit lil­le pla­stik­kort med navn.

Hans seksår­i­ge søn Has­san, va­eb­net med et dan­ne­brogs­flag i hån­den, står nys­ger­rigt og lyt­ter med mel­lem de man­ge sa­ek­ke med tøj og an­dre for­nø­de­n­he­der, som fa­mi­li­en net­op har få­et ud­le­ve­ret. Hånd­skrev­ne sed­ler Der vil i den kom­men­de tid lø­ben­de an­kom­me fle­re asyl­sø­ge­re til cen­te­ret i takt med, at hånd­va­er­ker­ne bli­ver fa­er­di­ge med renove­rin­gen.

Op til åb­nin­gen har det va­e­ret de­bat­te­ret ivrigt i Ny­borg, hvor­vidt det nu og­så er en god idé at åb­ne et asylcenter i by­en. Og det var en el­ler fle­re mod­stan­de­re af cen­tret, som i går gjor­de sig be­ma­er­ket fra mor­genstun­den, idet der nat­ten til onsdag var ha­engt hånd­skrev­ne sed­ler op på fle­re ind­gangs­dø­re med tek­sten: »IK­KE VEL­KOM­MEN NEJ TAK.«

Selv om op­sla­ge­ne for la­engst var he­vet ned, da de nye be­bo­e­re an­kom ved 14-ti­den, hav­de op­lys­nin­gen om de hånd­skrev­ne sed­ler få­et bl.a. frisko­lela­e­rer Ka­ri­ne Øster­holt til at kø­re ud til Strand­va­en­get sam­men med bør­ne­ne for at by­de vel­kom­men.

»Jeg sy­nes, det er dej­ligt, at vi kan hja­el­pe folk, der er i nød og ik­ke har et sted at bo. Jeg bli­ver ked af det, når så­dan nog­le klap­hat­te skri­ver den slags. Jeg hå­ber be­stemt ik­ke, det er den ge­ne­rel­le hold­ning, de har gi­vet ud­tryk for,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.