Stram­nin­ger ram­mer for­bi

BT - - NYHEDER - FOTO: AS­GER LA­DE­FO­GED

FLYGT­NIN­GE fra re­k­rut­te­ring til ha­e­ren el­ler fra IS. Der­med er de kon­ven­tions­flygt­nin­ge og ik­ke krigs­flygt­nin­ge, og de bli­ver ik­ke ramt af stram­nin­ger­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger,« si­ger po­st­doc Mar­tin Lem­berg-Pe­der­sen fra Cen­tre for Ad­van­ced Mi­gra­tion Stu­di­es på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Han til­fø­jer, at det til gen­ga­eld ram­mer kvin­der­ne, som ik­ke er tvun­get til re­k­rut­te­ring i den sy­ri­ske ha­er. 21 pro­cent Tal­le­ne ta­ler da og­så de­res ty­de­li­ge sprog: Ud af 3831 op­hold­stil­la­del­ser gi­vet i år er det kun 809 flygt­nin­ge, der har få­et ‘mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­ses­sta­tus’.

Og da stram­nin­ger­ne på fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­om­rå­det kun ved­rø­rer flygt­nin­ge­ne med ‘mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­ses­sta­tus’ er det alt­så kun 21 pro­cent af flygt­nin­ge­ne, der bli­ver ramt af de ska­er­pe­de reg­ler - her­un­der at man først kan få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring ef­ter tre år.

»Man skal hel­ler ik­ke la­eg­ge skjul på, at det her hand­ler og­så om at sen­de nog­le sig­na­ler til flygt­nin­ge­ne. Vi an­er­ken­der, at re­ge­rin­gen i for­hold til sit op­rin­de­li­ge ud­spil har ryk­ket sig i ret­ning af Dansk Fol­ke­par­ti. Men når det så er sagt, så me­ner vi og­så, at reg­ler­ne bør ga­el­de al­le de flygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, og­så kon­ven­tions­flygt­nin­ge­ne,« si­ger ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer i Dansk Fol­ke­par­ti Mar­tin Hen­rik­sen.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg hav­de i går ik­ke mu­lig­hed for at ta­le med BT om stram­nin­ger­ne. Me­get af det er sym­bol­po­li­tik, for­di flygt­nin­ge­nes op­hold al­li­ge­vel for­la­en­ges. Og det ved po­li­ti­ker­ne godt. Der­u­d­over be­trag­tes langt de fle­ste flygt­nin­ge fra Sy­ri­en og­så som in­di­vi­du­elt for­fulg­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.