Dst til jul

BT - - NYHEDER -

uden børn. hvor det kun ta­el­ler 36 pct.

På land­s­plan er der og­så en del for­skel på, hvor me­get dan­sker­ne spen­de­rer på juledagene. Fak­tisk er nord­jy­der­ne de mest gav­mil­de, da de sam­let set vur­de­res til at bru­ge i gen­nem­snit 5.350 kr. på ga­ver og an­dre juleud­gif­ter. Skar­pt for­fulgt af midtjy­der­ne, som ho­ster op med 4.920 kr.

I bun­den lig­ger Re­gion Sja­el­land der­i­mod - me­re end tu­sin­de kro­ner la­ve­re end i Nord­jyl­land. De slip­per med 4.270 kr.

Iføl­ge Dansk Er­hverv for­ven­tes det, at dan­sker­ne la­eg­ger 8,6 mia. kr. for årets ju­le­ind­køb, hvoraf 15 pct., sva­ren­de til 1,3 mia. kr., ry­ger på e-han­del. Det er om­kring 200 mio. kr. me­re end sid­ste år. Li­ge­som be­reg­nin­ger fra Nor­dea an­slår, at vi i år vil bru­ge to pct. me­re på ju­le­ga­ver­ne i for­hold til 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.