Trump rej­ser til Is­ra­el og mø­des med Ne­ta­ny­a­hu

BT - - NYHEDER -

JERUS­A­LEM Den ame­ri­kan­ske rig­mand og pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump be­sø­ger ef­ter jul Is­ra­el. »In­den ud­gan­gen af året vil jeg rej­se til Is­ra­el. Jeg ser me­get frem til det,« skri­ver Trump på Twit­ter.

Trump, der for­sø­ger at bli­ve Det Re­pu­bli­kan­ske Par­tis pra­esi­dent­kan­di­dat, skal og­så mø­des med Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hu, un­der be­sø­get.

Den is­ra­el­ske net­a­vis ynet­news.com skri­ver, at mø­det ef­ter pla­nen skal fin­de sted 28. de­cem­ber.

I øje­blik­ket er Trump ud­sat for en bredsi­de af kri­tik bå­de i USA og in­ter­na­tio­nalt, ef­ter at han har fo­re­slå­et, at mus­li­mer får et fo­re­lø­bigt in­drej­se­for­bud til USA.

Hans for­slag kom­mer ef­ter at­ten­ta­tet i Ca­li­for­ni­en i sid­ste uge, da et mus­lim­sk par myr­de­de 14 men­ne­sker på et ple­je­cen­ter. Mø­der hvil­ken som helst Trods ud­ta­lel­ser­ne op­ret­hol­der Is­ra­el pla­nen om et mø­de mel­lem Trump og Ne­ta­ny­a­hu, der er pre­mi­er­mi­ni­ster i et land med et stort mus­lim­sk min­dre­tal.

Is­ra­el har knap ot­te mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, og 15-20 pct. af dem er mus­li­mer.

Ne­ta­ny­a­hus kon­tor si­ger iføl­ge ynet­news.com, at mø­det med Trump blev af­talt for to uger si­den.

»Pre­mi­er­mi­ni­ste­ren vil mø­de en hvil­ken som helst kan­di­dat fra et hvil­ket som helst par­ti,« hed­der det fra pre­mi­er­mi­ni­ster­kon­to­ret.

Den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an skri­ver, at mø­det mel­lem Ne­ta­ny­a­hu og Trump vil bli­ve kon­tro­ver­si­elt. En del is­ra­el­ske par­la­men­ta­ri­ke­re har og­så an­be­fa­let, at mø­det af­bla­e­ses.

Nu er det ik­ke sja­el­dent, at kan­di­da­ter til ame­ri­kan­ske valg be­sø­ger Is­ra­el som led i de­res valg­kampag­ner.

Det reg­nes for et godt sig­nal at sen­de til va­el­ger­ne, at man står på god fod med den jø­di­ske stat.

Trump er kendt for at va­e­re me­get bram­fri og åben­mun­det, og The Gu­ar­di­an skri­ver, at Trumps be­søg kan bli­ve sva­ert at hånd­te­re for em­beds­ma­en­de­ne.

»Et mi­ne­felt af pro­tokol­ler« og »diplo­ma­tisk sce­ne­sty­ring«, som avi­sen skri­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.