Bør­ne­ne be­ta­ler – der­for krig

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

En hel ge­ne­ra­tion af sy­ri­ske børn er i fa­re for at ud­vik­le ka­ta­stro­fa­le psy­ki­ske ska­der som et di­rek­te re­sul­tat af at le­ve i et land i krig. Et ud af fi­re børn er i fa­re for at ud­vik­le egent­li­ge psy­ki­ske li­del­ser, for­di de har set ting, som in­gen børn skul­le se. Det er van­vit­tigt hø­je tal og hjer­teska­e­ren­de ud­sig­ter, som Red Bar­net teg­ner i en rap­port, der ud­kom tirs­dag. For nog­le af bør­ne­ne ud­mønt­er det sig kon­kret i ta­le­pro­ble­mer, hø­reog syns­for­styr­rel­ser og sen­ge­va­ed­ning. For te­e­na­ge­re med­fø­rer den kraf­ti­ge stressbe­last­ning, de le­ver med, at nog­le får selv­mord­s­tan­ker og bli­ver selvska­den­de. FOR AT BØRN skal tri­ves, skal de ha­ve en nor­mal hver­dag, gå i sko­le og op­le­ve de­res fora­el­dre i gang med dag­li­ge gø­re­mål. Men den on­de krig er nu på sit fem­te år, og der er ik­ke no­get, der hed­der et nor­malt liv i Sy­ri­en. For man­ge sy­ri­ske børn er sko­le­gang no­get, der hø­rer for­ti­den til. Nog­le af de helt små har al­drig op­le­vet an­det end krig.

Det er uba­er­ligt, at børn skal li­de på den­ne må­de. Det er de børn, der skal byg­ge Sy­ri­en op igen. Hvis de skal ha­ve en chan­ce, skal kri­gen stop­pes.

En kvart mil­li­on men­ne­sker er ble­vet dra­ebt, fi­re mil­li­o­ner er flyg­tet ud af lan­det, og in­ter­nt ryk­ker na­e­sten ot­te mil­li­o­ner rundt fra sted til sted for at kom­me i sik­ker­hed fra krigs­hand­lin­ger­ne. Fle­re end 12 mil­li­o­ner men­ne­sker i Sy­ri­en har akut brug for hu­ma­ni­ta­er hja­elp.

USA har nu bedt om yder­li­ge­re mi­li­ta­er­hja­elp i Irak og Sy­ri­en for at be­ka­em­pe Is­la­misk Stat. Helst så jeg, at Ve­sten gik ind i om­rå­det ’fullsca­le’ for at få ar­bej­det gjort fa­er­digt og fjer­net bå­de IS og pra­esi­dent As­sad. Men det er der ik­ke vil­je til, og så må vi se på de mu­lig­he­der, der er. Selv­føl­ge­lig skal vi hja­el­pe USA mi­li­ta­ert alt det, vi over­ho­ve­det kan. Må­let er, at kri­gen skal stop­pe og sy­rer­ne skal få fred. DER­FOR ER DET ik­ke ba­re tra­et­ten­de; det er dybt fru­stre­ren­de at hø­re på, hvor­dan frel­ste dan­ske me­nings­dan­ne­re har travlt med at kri­ti­se­re in­te­gra­tionsy­del­ser, telt­lej­re­ne for un­ge ma­end og fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­reg­ler for flygt­nin­ge på mid­ler­ti­digt op­hold (kon­ven­tions­flygt­nin­ge kan fort­sat bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført hur­tigt). Vi står i den mest des­pe­ra­te flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig, og det skal vi ta­ck­le.

Na­ser Kha­der, En ud af 25 fa­mi­li­er har ik­ke råd til at kø­be ju­le­ga­ver, hvad er det et ud­tryk for? Se, hvor­dan det er gå­et i Sve­ri­ge, der lag­de ud med at rå­be ’vel­kom­men’ for der­ef­ter at ven­de på en tal­ler­ken og ind­fø­re gra­en­se­kon­trol, for­di de ik­ke kun­ne mag­te pres­set.

PANELET Frel­ste dan­ske me­nings­dan­ne­re har travlt med at kri­ti­se­re in­te­gra­tionsy­del­ser og telt­lej­re

VI STÅR MED et ka­em­pe pro­blem. Og for at lø­se det, og for at kri­gens ra­eds­ler skal få en en­de, så sy­rer­ne ik­ke flyg­ter, og for at sy­ri­ske børn kan få no­get, der ba­re min­der om et nor­malt liv igen, så skal vi gø­re alt, hvad vi kan, for at lø­se pro­ble­met der, hvor det op­står: I Sy­ri­en! Hvis man virkelig er hu­ma­nist, bur­de man støt­te det, der kan sa­et­te en stop­per for van­vid­det i Sy­ri­en. Men i Dan­mark er det me­get me­re po­pu­la­ert blandt de frel­ste at kri­ti­se­re po­li­ti­ker­ne, når de for­sø­ger at ta­ck­le en si­tu­a­tion, in­gen har kendt ma­gen til i år­ti­er. Hvad er der hu­ma­ni­ta­ert ved dét? HVIS MAN VIRKELIG er hu­ma­nist, så skal man kra­e­ve krig, for det er den ene­ste vej til fred, og den ene­ste må­de, hvor­på vi kan gø­re en en­de på de sy­ri­ske børns li­del­ser. Men det kun­ne de frel­ste ik­ke drøm­me om. Det er me­get nem­me­re at kri­ti­se­re re­ge­rin­gens asyl- og flygt­nin­gepo­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.