Se­ri­e­mor­de­ne der ryst

BT - - NYHEDER -

NA­ZI-DRAB

»Jeg har på in­tet tids­punkt set mig som med­lem af grup­pen,« lød hen­des svar iføl­ge den er­k­kla­e­ring hen­des for­sva­rer Mat­hi­as Gra­sel la­e­ste op fra un­der gårs­da­gens af­hø­ring.

Mor­de­ne var al­le, på na­er mor­det på en po­li­ti­be­tjent i 2007, ra­ci­stisk mo­ti­ve­re­de. Of­re­ne var til­fa­el­di­ge for­ret­nings­dri­ven­de med ho­ved­sa­ge­ligt tyr­kisk bag­grund, som med kirur­gisk pra­e­ci­sion blev likvideret af den høj­re­ek­stre­me grup­pe, som ud­sprin­ger af ny­na­zis­men. Grup­pens me­to­der var så skrup­pel­lø­se, at de be­gik mor­de­ne i dags­lys. Of­re­ne blev som re­gel skudt ned på klos hold med en pi­stol af ma­er­ket CZ 83.

Be­a­te Zs­chäpe hav­de to med­sam­men­s­vor­ne, Uwe Mund­los og Uwe Böhn­hardt, som be­gik kol­lek­tivt selv­mord ef­ter et bank­rø­ve­ri i novem­ber 2011. Umid­del­bart ef­ter spra­eng­te Be­a­te Zs­chäpe grup­pens til­holds­sted i luf­ten, før hun over­gav sig selv til po­li­ti­et.

Fra 1998 til 2011 bo­e­de Be­a­te Zs­chäpe, Uwe Mund­los og Uwe Böhn­hardt skjult for of­fent­lig­he­den og un­der fal­ske nav­ne i de­res lej­lig­hed i den øst­ty­ske by Zwi­ck­au. Med­lø­ber el­ler hjer­nen bag Ef­ter gårs­da­gens rets­mø­de står det sta­dig hen i det uvis­se, hvil­ken rol­le Be­a­te Zs­chäpe spil­le­de i for­be­re­del­ser­ne og ud­fø­rel­sen af de bruta­le se­ri­e­mord. Hen­des brud­te tavs­hed har ik­ke gjort den ty­ske of­fent­lig­hed klo­ge­re på, om hun blot var med­lø­ber el­ler hjer­nen bag de bruta­le hand­lin­ger.

Det før­ste mord blev be­gå­et den 9. sep­tem­ber 2000. Den den­gang 38-åri­ge En­ver Sim­sek blev brutalt likvideret ved sin blom­ster­bod i den sydty­ske by Nür­n­berg. I går over­va­e­re­de hans søn Ke­rim Sim­sek af­hø­rin­gen af den ty­ske kvin­de, der af ty­ske me­di­er bli­ver kaldt ’Na­zi­bru­den’. Han var ik­ke im­po­ne­ret af hen­des for­kla­ring.

»Det var et show! For mig er en af­kla­ring i sa­gen, at al­le spørgs­mål bli­ver be­sva­ret – ho­ved­sa­ge­ligt vo­res spørgs­mål. Vi vil ha­ve hund­re­de pro­cent vis­hed, så vi kan kon­klu­de­re. Det er lat­ter­ligt, at vi blot fik et skrift­ligt svar fra hen­de i ret­ten i dag,« si­ger Ke­rim Sim­sek til den ty­ske avis Bild. Ty­sker­ne ryste­de Om de på­rø­ren­de no­gen­sin­de får svar på, hvor­for de­res ka­e­re skul­le dra­e­bes, er tvivl­s­omt. Be­a­te Zs­chäpe har nem­lig pu­re af­vist at be­sva­re de­res spørgs­mål.

Sa­gen har ry­stet Tys­kland i så stort et om­fang, at der nu stil­les spørgs­mål ved, hvor­dan den høj­re­ek­stre­me grup­pe kun­ne slip­pe af sted med så gru­som­me hand­lin­ger, uden at po­li­ti og det ty­ske ef­ter­ret­nings­va­e­sen fik fa­er­ten af grup­pens for­bry­del­ser.

Det ty­ske po­li­ti var i be­gyn­del­sen over­be­vist om, at forbrydelserne skyld­tes et in­ter­nt opgør i ind­van­drer­mil­jø­er­ne. Det gik først op for de ty­ske myn­dig­he­der, at se­ri­e­mor­der­ne var ty­ske, da Uwe Mund­los og Uwe Böhn­hardt be­gik selv­mord i for­bin­del­se med bank­rø­ve­ri­et i 2011.

For­u­den de 10 drab, som grup­pen be­gik i fle­re for­skel­li­ge ty­ske by­er, stod de og­så bag bom­be­at­ten­ta­ter mod et tyr­kisk for­ret­nings­om­rå­de Køln i 2001 og 2004. Til alt held dø­de in­gen ved de to bom­be­spra­eng­nin­ger, selv­om det var NSU’s hen­sigt, at de­res uger­ning skul­le ko­ste men­ne­ske­liv. Det var et show! For mig er en af­kla­ring i sa­gen, at al­le spørgs­mål bli­ver be­sva­ret – ho­ved­sa­ge­ligt vo­res spørgs­mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.