Fem ’gif­ti­ge’ kol­le­ga­er

BT - - NYHEDER -

uden at der bli­ver gjort no­get ved det, så er det re­sul­ta­tet af en dår­lig le­del­se.«

Iføl­ge for­ske­ren kan det va­e­re van­ske­ligt at si­ge no­get ge­ne­relt om, hvil­ke bran­cher der hu­ser flest ’gif­ti­ge me­d­ar­bej­der­ty­pe’, men of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser til­tra­ek­ker of­te dår­li­ge le­de­re, der ik­ke op­tra­ev­ler dår­ligt ar­bejds­mil­jø i ti­de.

»Of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser skal ik­ke pra­este­re et over­skud, og her er det me­re usyn­ligt, hvil­ken bund­linje de skal pra­este­re ud fra. Of­te har le­de­re i den­ne sek­tor ik­ke kva­li­te­ten, der skal til for at ta­ge hånd om pro­ble­mer med ar­bejds­mil­jø­et,« si­ger pro­fes­soren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.