Ny vac­ci­ne mod lun­ge­be­ta­en­del­se

BT - - NYHEDER -

STIK Har du op­le­vet ån­de­nød, ustyr­lig ho­ste, uud­hol­de­lig fe­ber og kolds­ved på sam­me tid? Så ved du må­ske og­så, hvad det vil si­ge at va­e­re ramt af lun­ge­be­ta­en­del­se. Men frem­over be­hø­ver du ik­ke at va­e­re be­kym­ret for at bli­ve syg. En ny vac­ci­ne er net­op ble­vet god­kendt til voks­ne. Det er isa­er per­so­ner ramt af lun­ge­syg­dom­men kol (ry­ger­lun­ger, red.) og folk over 65 år, der bør la­de sig stik­ke i ar­men. Det me­ner over­la­e­ge ved lun­ge­me­di­cinsk af­de­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tets­sy­ge­hus An­ders Løk­ke:

»Det er ty­pisk en grup­pe, som er me­re mod­ta­ge­lig, for­di de har et sva­ek­ket im­mun­sy­stem el­ler et lun­ge­va­ev, som er ned­brudt.«

Vac­ci­nen kom­mer i kølvan­det på, at Sta­tens Se­rum In­sti­tut for blot to da­ge si­den med­del­te, at der i dis­se da­ge ra­ser en ’luft­vej­sepi­de­mi’ i Dan­mark. En in­fek­tion, som pri­ma­ert ram­mer børn, for­di de­res im­mun­for­svar ik­ke er så ud­vik­let som de voks­nes, men som alt­så og­så kan va­e­re til fa­re for ud­sat­te grup­per. En rig­tig god idé Er man hver­ken lun­ge­syg el­ler ae­l­dre, er der in­gen grund til, at man la­der sig vac­ci­ne­re. Den be­skyt­ter nem­lig kun mod en be­stemt ty­pe bak­te­rie, pne­u­mokok-bak­te­ri­en, der står for ca. 25 pct. af al­le til­fa­el­de af lun­ge­be­ta­en­del­se.

»Hvis man i for­vej­en er sund og rask, bli­ver man som re­gel me­get sja­el­dent ramt af lun­ge­be­ta­en­del­se, og når nu vac­ci­nen kun be­skyt­ter mod 25 pct. af til­fa­el­de­ne, vil det der­for ik­ke gi­ve me­ning at få den. Men for en del kol-pa­tien­ter, der hyp­pigt får lun­ge­be­ta­en­del­se, vil det va­e­re en rig­tig god idé. Er man først ble­vet ramt, ri­si­ke­rer man nem­lig at få en end­nu dår­li­ge­re lun­ge­funk­tion,« si­ger An­ders Løk­ke, der ad­va­rer mod at un­der­vur­de­re al­vor­lig­he­den af en lun­ge­be­ta­en­del­se:

»Det er en syg­dom, som gør, at krop­pen har sva­ert ved at få den for­nød­ne ilt. Hvis man først bli­ver ind­lagt med kol og lun­ge­be­ta­en­del­se, er ri­si­ko­en for for­va­er­ring va­e­sent­ligt for­ø­get. I va­er­ste fald kan man dø,« si­ger over­la­e­ge An­ders Løk­ke.

Hvert år ind­la­eg­ges ca. 30.000 dan­ske­re med lun­ge­be­ta­en­del­se, mens 1700 dør. De dy­stre tal be­hø­ver dog ik­ke at bli­ve vir­ke­lig­hed for al­le. Hu­sker man at hol­de sig fy­sisk ak­tiv, la­de va­e­re med at ry­ge og el­lers ta­ger sin in­ha­la­tions­me­di­cin, er man godt på vej:

»Hvis man be­va­e­ger sig, får man tra­e­net si­ne lun­ger og ren­set dem for slim, så man der­ved nedsa­et­ter ri­si­ko­en for lun­ge­be­ta­en­del­se,« si­ger An­ders Løk­ke og un­der­stre­ger, at der ik­ke er no­gen al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger ved vac­ci­nen. Er man først ble­vet ramt, ri­si­ke­rer man at få en end­nu dår­li­ge­re lun­ge­funk­tion Hvad er lun­ge­be­ta­en­del­se? Be­ta­en­del­se i lun­ge­va­e­vet som skyl­des en bak­te­rie el­ler virus. Den mest al­vor­li­ge og hyp­pi­ge skyl­des pne­u­mokok-bak­te­ri­en, der står for ca. 25 pct. af al­le til­fa­el­de. Hvert år ram­mes ca. 150.000 dan­ske­re. Den nye vac­ci­ne Pre­ve­nar 13, der si­den 2010 har va­e­ret en del af bør­ne­vac­ci­na­tions­pro­gram­met, er nu ble­vet god­kendt til voks­ne. En vac­ci­ne uden til­skud ko­ster 832,50 kr. Så­dan und­går du lun­ge­be­ta­en­del­se Host og nys Lun­ge­be­ta­en­del­se smit­ter ved ho­ste og nys. Sørg der­for altid for at va­ske di­ne ha­en­der, hvis du er i kon­takt med sy­ge men­ne­sker. Tag din me­di­cin Hvis du er i be­hand­ling mod kol, skal du hu­ske at ta­ge din me­di­cin. Det hja­el­per til at ud­vi­de luft­ve­je­ne, så du nem­me­re får sli­men op og bed­re kan tøm­me lun­ger­ne for luft. Dyrk mo­tion Har du slim i lun­ger­ne, øger det ri­si­ko­en for at ud­vik­le lun­ge­be­ta­en­del­se. Ved at va­e­re fy­sisk ak­tiv, kan du ren­se di­ne lun­ger for slim. Sørg der­for for ja­evn­ligt at tra­e­ne di­ne mus­k­ler.

hped Hvis man først bli­ver ind­lagt med kol og lun­ge­be­ta­en­del­se, er ri­si­ko­en for for­va­er­ring va­e­sent­ligt for­ø­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.