Qu­res­hi: Så­dan ha­en­ger det sam­men

BT - - NYHEDER -

SVAR BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Qu­res­hi. Over for Me­di­awatch gav han i går føl­gen­de for­kla­ring på, hvor­dan span­ske ‘Oscar Rod­riques’ og ita­li­en­ske ‘Fran­cesco Pi­e­ri­ni’ bå­de kan va­e­re hans hem­me­li­ge kil­der og for­fat­te­re til ar­tik­ler fra Hak­kie-Tik­kie Me­dia. »Jeg har va­e­ret i kon­takt med den ita­li­en­ske jour­na­list, som for­kla­rer, at det pseu­do­nym, som vi i fa­el­les­skab skab­te, og­så i nog­le til­fa­el­de har va­e­ret brugt på egen hånd som en mu­lig­hed for at vi­dere­for­mid­le in­ter­view, han i for­vej­en la­ve­de for sin ar­bejds­gi­ver.

Da ar­bejds­gi­ve­ren ik­ke hav­de kend­skab til det, var jour­na­li­sten nødt til at be­nyt­te an­det navn.«

Og ved­rø­ren­de

‘Oscar Rod­riques’ er for­kla­rin­gen den sam­me:

»Jeg er en­kel­te gan­ge ble­vet bedt af Oscar om at over­sa­et­te span­ske in­ter­view til en­gelsk, ude­luk­ken­de fra min si­de som en ven­ne­tje­ne­ste. Vi var i en pe­ri­o­de i et mail-net­va­erk af fle­re in­ter­na­tio­na­le jour­na­li­ster, der ud­veks­le­de ide­er og in­for­ma­tio­ner og hjalp til med over­sa­et­tel­ser. Det­te var rent net­wor­king,« skrev Mi­cha­el Qu­res­hi til Me­di­awatch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.