Him­mel­rå­ben­de upro­fes­sio­nelt

BT - - SUPER LIGA -

DET VIL­LE HA­VE va­e­ret hi­sto­risk uri­me­ligt, hvis det ene­ste, der stod til­ba­ge om Mor­ten Wieg­hor­sts fy­ring som ch­eftra­e­ner i AGF var, at tra­e­ne­ren ik­ke la­ve­de go­de nok re­sul­ta­ter og der­for måt­te ud. Og det er så hel­ler ik­ke til­fa­el­det ef­ter i dag, hvor vi her på si­der­ne kan af­slø­re nog­le af de for­hold, der var med til at gø­re re­la­tio­nen mel­lem de øver­ste le­de­re i AGF så dår­lig, at ti­den kun ar­bej­de­de i ret­ning af et brud.

Det blev Mor­ten Wieg­horst, der måt­te vi­ge plad­sen i den klub, hvor han halvan­det år tid­li­ge­re blev an­sat som et enormt pre­sti­ge­pro­jekt i genop­byg­nin­gen af et nyt AGF. DET ER BLE­VET an­ført, at det var så godt som dømt til at gå galt i AGF, da be­sty­rel­sen i sin tid først an­sat­te Mor­ten Wieg­horst for se­ne­re at hen­te di­rek­tør og sport­s­di­rek­tør til klub­ben. Men i de­bat­pro­gram­met ’Fod­bold med Horup’ på TV2 Østjyl­land for­tal­te AGFs be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Four­nais, tirs­dag af­ten, at det fak­tisk ik­ke for­holdt sig så­dan. Han hav­de sam­ta­ler med Wieg­horst og Ni­el­sen sam­ti­dig over sus­hi og vin, og her blev der nik­ket til sam­ar­bej­det, in­den no­gen hav­de skre­vet un­der – ja, det blev end­da skre­vet ind som en pra­e­mis i Ja­cob Ni­el­sens kon­trakt, at Wieg­horst blev tra­e­ner.

Men hvad der be­gynd­te som sus­hi­hyg­ge og et fa­el­les blik for det spa­en­den­de i ’Pro­jekt AGF’ ud­vik­le­de sig iføl­ge vo­res kil­der til en re­la­tion, der var iskold mel­lem ik­ke mindst Ja­cob Ni­el­sen og Mor­ten Wieg­horst.

Ni­el­sen lag­de for med at fy­re scou­ten Erik Lar­sen, som Wieg­horst hav­de bragt til klub­ben og la­ert at ken­de fra sam­ar­bej­det med Mi­cha­el Laud­rup. Et kraf­tigt sig­nal. Og re­la­tio­nens døds­stød blev alt­så den by­tur, som vi be­skri­ver i dag, hvor Ja­cob Ni­el­sen, ef­ter op­ryk­nin­gen til Su­per­liga­en var sik­ret i som­mer, valg­te at gå med AGF-trup­pen ud i nat­te­li­vet. Her end­te han i sam­men­stød med AGF-pro­fi­len Jens Jøns­son. ER DET IK­KE som om, at vi har hørt hi­sto­ri­en før fra AGF? Klub­ben har en grim, men far­ve­rig hi­sto­rik om slags­mål til tra­e­ning og overta­en­ding til ju­le­frokost.

De­sto me­re him­mel­rå­ben­de upro­fes­sio­nelt er det, at en ny le­del­se, der skal ska­be tro­va­er­dig­hed om sit ar­bej­de med at byg­ge frem­ti­den, brin­ger sig selv et sted hen, hvor den bli­ver en del af hi­sto­ri­en om end­nu en AGF-skan­da­le.

Og ja, det er en skan­da­le, at en di­rek­tør en­der i så me­get bal­la­de med en spil­ler, at det kra­e­ver en und­skyld­ning og ko­ster den sid­ste respekt mel­lem di­rek­tør og tra­e­ner.

For net­op den tab­te respekt ef­ter by­tu­ren er i den grad og­så hi­sto­ri­en om, hvad der er fo­re­gå­et i AGF det se­ne­ste hal­ve år, og grun­den til, at man al­le­re­de for la­en­ge si­den gik i gang med sam­ta­ler med Glen Rid­ders­holm for at gø­re ham til klub­bens na­e­ste tra­e­ner.

De sam­ta­ler er i en og sam­me be­va­e­gel­se et uchar­me­ren­de snig­løb på Wieg­horst og et styk­ke an­svar­ligt le­del­ses­ar­bej­de, at man gør sig uma­ge med at fin­de en dyg­tig af­lø­ser.

Det tror jeg be­stemt, at Glen Rid­ders­holm er. Jeg op­le­ver ham som vildt pas­sio­ne­ret, kra­e­ven­de og nys­ger­rig på at flyt­te si­ne fod­bold­hold og klub­ber.

Men han må va­e­re be­kym­ret over at la­e­se dagens hi­sto­rie om, hvad AGF (sta­dig) er for en stør­rel­se. Det er en skan­da­le, at en di­rek­tør en­der i så me­get bal­la­de med en spil­ler, at det kra­e­ver en und­skyld­ning og ko­ster den sid­ste respekt mel­lem di­rek­tør og tra­e­ner

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.