02 00 00 00 02 00 Et ka­em­pe slag til me­dal­jedr 4 00

BT - - VM I DANMARK -

An­ne Mette Pe­der­sen Var en af lands­hol­dets bed­ste i før­ste halv­leg – og­så i for­hold til at­ti­tu­de – men end­te med at fal­de sam­men med kol­lek­ti­vet.

DET VAR DA en ka­e­be­ras­ler til de dan­ske me­dal­jedrøm­me, som vil­le no­get. Ik­ke at me­dal­jer el­ler VM-suc­ces er ude­luk­ket ef­ter det over­ra­sken­de ne­der­lag til Un­garn. Men måden det ske­te på er ek­stremt be­kym­ren­de. Det sam­me er ne­der­la­gets stør­rel­se. Der var re­elt ta­le om en re­gu­la­er yd­my­gel­se af de dan­ske va­er­ter.

Og det må ef­ter­la­de dy­be rid­ser i den dan­ske selv­til­lid. Der ven­ter nu bå­de tra­e­ner­tea­met med Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind og spil­ler­trup­pen et stort ar­bej­de for at lap­pe sår­e­ne og fin­de til­ba­ge i en helt an­den for­fat­ning, hvis de skal ind­fri bå­de eg­ne og om­gi­vel­ser­nes for­vent­nin­ger ved dis­se ver­dens­mester­ska­ber.

Jeg skrev ef­ter sej­ren over Ser­bi­en, at der var en ra­ek­ke op­løf­ten­de mo­men­ter i det dan­ske spil, men at det de­fen­si­ve bund­ni­veau skul­le ha­e­ves, før Dan­mark skul­le op mod na­tio­ner fra øver­ste hyl­de. For­di Ser­bi­en ik­ke hø­rer til blandt top ti i ver­den.

Det gør Un­garn ef­ter min me­ning hel­ler ik­ke. Det kan dog ik­ke kom­me bag på hver­ken dan­sker­ne el­ler an­dre, at Un­garn er et bed­re hånd­bold­hold end Ser­bi­en. Men sta­dig er det af en så­dan støb­ning, at Dan­mark bør kun­ne be­sej­re dem.

Det var dog slet, slet ik­ke til­fa­el­det i af­tes i Boxen, hvor 12.000 fest­stem­te til­sku­e­re fik en syn­gen­de un­garsk lus­sing i ste­det for den ’sej­le op ad åen-fest’, de hav­de reg­net med.

Dan­mark lag­de dår­ligt ud, og no­get vir­ke­de fun­da­men­talt galt fra før­ste fløjt. For­sva­ret mang­le­de den ag­gres­si­vi­tet, som Klavs Bruun Jør­gen­sen el­lers så ger­ne vil ind­fø­re i den dan­ske de­fen­siv. Det blev alt for pas­sivt og fladt, og de un­gar­ske skyt­ter – spe­ci­elt Zi­ta Szucsánszki, der score­de he­le ot­te gan­ge i før­ste halv­leg – hav­de let spil. Det ef­ter­lod Rik­ke Poul­sen me­re el­ler min­dre chan­ce­løs i det dan­ske bur.

Tem­po var og­så en man­gelva­re, og spil­ler­ne vir­ke­de un­der­ligt lå­ste og ener­gi­for­lad­te i de­res spil. Man skul­le el­lers tro, at der var ble­vet fri­gi­vet no­get ener­gi ef­ter sej­ren mod Ser­bi­en. Og at Un­garn vil­le va­e­re hol­det med men­tale ud­for­drin­ger ef­ter de­res yd­my­gen­de ne­der­lag på 15-32 til Mon­te­ne­gro.

Men, men, men… Det var li­ge omvendt. OG LANDS­HOL­DET LE­VE­RE­DE li­ge så dår­ligt i an­gre­bet. Un­garn øde­lag­de det dan­ske spil ved at gå højt på de dan­ske ba­cks, når der var sat en an­grebs­åb­ning i gang. Det tog fuld­sta­en­dig brod­den af of­fen­si­ven, og de dan­ske spil­le­re så me­get tun­ge ud – og hav­de en­ten ik­ke over­blik­ket, luf­ten el­ler vilj­en til at lø­be uden bold og hja­el­pe de­res med­spil­le­re.

Den of­fen­si­ve un­gar­ske til­gang ef­ter­lod mas­ser af plads til Mette Grav­holt på stre­gen, men den dan­ske pro­fil spil­le­de langt un­der ni­veau og for­må­e­de ik­ke at ska­be sig selv den nød­ven­di­ge plads. I den sam­men­ha­eng var det og­så pro­ble­ma­tisk, at Kri­sti­na Kri­sti­an­sen le­ve­re­de end­nu en skuf­fen­de ind­sats som play­ma­ker – det vir­ker un­der­ligt, at top­sco­re­ren fra den dan­ske liga spil­ler fe­brilsk og slet ik­ke selv for­mår at va­e­re en trus­sel for mod­stan­de­rens for­svar. DE DÅR­LI­GE DAN­SKE ten­den­ser fort­sat­te ef­ter pau­sen. He­le 24 tek­ni­ske fejl le­ve­re­de det dan­ske hold. Til sam­men­lig­ning la­ve­de Un­garn syv. Det forta­el­ler he­le hi­sto­ri­en om, hvor for­kram­pet det dan­ske an­grebs­spil var, og så er det sva­ert at vin­de hånd­bold­kam­pe. Hvil­ket det selv­føl­ge­lig helt ge­ne­relt er, når na­e­sten al­le spil­le­re ram­mer en dag un­der ni­veau.

Klavs Bruun Jør­gen­sen må og­så se in­dad ef­ter kam­pen, hvor han for før­ste gang prø­ve­de at ta­be som dansk land­stra­e­ner. Han hav­de en rig­tig skidt dag på kon­to­ret. I min op­tik ven­te­de han alt for lang tid med at ka­ste timeout-kor­tet i beg­ge halv­le­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.