’En la­e­re­streg’

BT - - VM I DANMARK -

NED­T­UR

»Det her er en la­e­re­streg. Nu må jeg ud og ar­bej­de men­talt med pi­ger­ne i om­kla­ed­nings­rum­met,« til­fø­jer han. Spil­le­de ik­ke som et hold Hel­ler ik­ke play­ma­ker Kri­sti­na Kri­sti­an­sen var til­freds.

»Vi spil­ler ik­ke som et hold. I for­sva­ret får vi ik­ke ta­ck­let or­dent­ligt igen­nem, og i an­gre­bet er det no­get va­er­re rod. Vi spil­ler jo i pe­ri­o­der na­er­mest i blin­de. Det er me­get ae­r­ger­ligt, men vi var ba­re ik­ke go­de nok,« sag­de hun.

Set fra et dansk syns­punkt for­me­de før­ste halv­leg sig alt an­det end op­ti­malt. Pla­nen var at man som i tirs­da­gens vund­ne kamp over Ser­bi­en vil­le la­eg­ge et stort pres på un­ga­rer­ne. Så­dan kom det imid­ler­tid ik­ke til at gå.

Der var mas­si­ve pro­ble­mer i kryds­spil­let, hvor hver­ken Sti­ne Det her er en la­e­re­streg. Nu må jeg ud og ar­bej­de men­talt med pi­ger­ne i om­kla­ed­nings­rum­met. Bod­holt el­ler Per­nil­le Holms­gaard gjor­de sig spe­ci­elt po­si­tivt be­ma­er­ket, og på må­l­vog­ter­plad­sen red­de­de Rik­ke Poul­sen kun tre af 16 un­gar­ske skud.

Un­garn, der i Zi­ta Szucsanszki hav­de en frem­ra­gen­de skyt­te, ind­led­te bedst og kom for­an 3-1. Dan­mark for­må­e­de at hol­de trit med ga­ester­ne frem til 7-8, som var stil­lin­gen ef­ter et kvar­ters spil. Men her­ef­ter trak Un­garn fra igen, og før­te ved pau­sen 15-12.

Det lig­ne­de en dansk op­tur, da Ma­ria Fisker på an­den halv­legs før­ste angreb re­du­ce­re­de til 13-15. Un­ga­rer­ne lod sig imid­ler­tid ik­ke ryste og brag­te sig for­an 19-15. 24 dan­ske bold­tab Her­ef­ter fulg­te en 10 mi­nut­ter lang scor­ings­pau­se for dan­sker­ne, der slet ik­ke kun­ne få kon­tra­fa­sen til at fun­ge­re. Det ud­nyt­te­de Un­garn til at sco­re syv mål på stri­be, og for­an 2516 10 mi­nut­ter før tid var kam­pen re­elt af­gjort.

I kam­pens slut­fa­se gjor­de An­ne Mette Han­sen sig po­si­tivt be­ma­er­ket. Men hen­des tre scor­in­ger kun­ne ik­ke ven­de bil­le­det for et dansk lands­hold, der blev no­te­ret for ik­ke fa­er­re end 24 bold­tab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.