CULT trak stik­ket: Nu hå­ber stif­te­ren på Riis og Sei­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAR­VEL Vi har in­tet tids­punkt få­et no­get at vi­de om luk­nin­gen. Men jeg kan for­stå, at Stöl­ting for­sø­ger at kø­re vi­de­re – en­ten ale­ne el­ler med en ny sam­ar­bejds­part­ner. Jeg hå­ber, at det kan la­de sig gø­re, så vi og­så kan kø­re i 2016

Her med­del­te Team CULT i før­ste om­gang, at hol­det trak sig ud, for­di Team Stöl­ting ik­ke hav­de over­holdt de­res øko­no­mi­ske for­plig­tel­ser.

»Til­li­den er va­ek på grund af sam­ar­bejds­van­ske­lig­he­der. CULT kan ik­ke sam­ar­bej­de med et fir­ma med an­dre moral­ske va­er­di­er end os. Der­for har vi op­sagt vo­res sponsorat fra dags da­to,« sag­de Bri­an Sø­ren­sen ved et pres­se­mø­de i Hor­sens.

Team Stöl­ting skød dog hur­tigt til­ba­ge:

»Stöl­ting Cycling er over­ra­sket over nyhe­den, og vi me­ner, at Cult sim­pelt­hen har ledt ef­ter en und­skyld­ning for at kom­me ud af kon­trak­ten, for­di de ik­ke har råd til at op­fyl­de den,« lød det i en pres­se­med­del­el­se.

Brud­det kom­mer ef­ter et tur­bu­lent ef­ter­år, hvor hol­det først var ved at luk­ke, men hvor det ef­ter­føl­gen­de an­non­ce­re­de kon­trakt med bl.a. ty­ske Ge­rald Ci­o­lek samt dan­ske nav­ne som Ras­mus Qu­aa­de, Las­se Nor­man Han­sen og Ras­mus Guld­ham­mer.

»Vi har in­tet tids­punkt få­et no­get at vi­de om luk­nin­gen. Men jeg kan for­stå, at Stöl­ting for­sø­ger at kø­re vi­de­re – en­ten ale­ne el­ler med en ny sam­ar­bejds­part­ner. Jeg hå­ber, at det kan la­de sig gø­re, så vi og­så kan kø­re i 2016,« si­ger Ras­mus Guld­ham­mer til BT.

Bri­an Sø­ren­sen har ga­ran­te­ret, at ryt­ter­ne får de­res pen­ge for 2015. Se­ne­st var der el­lers pro­ble­mer med at ud­be­ta­le løn for novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.