I VID­STE DET JO GO

BT - - NYHEDER -

BO­LI­G­Y­DEL­SE send­te de de­res be­reg­nin­ger di­rek­te til al­le par­ti­er­nes ord­fø­re­re. Dansk Fol­ke­par­ti har alt­så kendt de kon­kre­te kon­se­kven­ser i godt to uger, men re­a­ge­rer først nu. Det sker sam­ti­dig med, at tu­sind­vis af kom­men­ta­rer på so­ci­a­le me­di­er – in­klu­si­ve Kri­sti­an Thulesen Da­hls egen Fa­ce­book – af­slø­rer, at dan­sker­ne har sa­er­de­les sva­ert ved at for­stå Dansk Fol­ke­par­tis ar­gu­men­ter om, at de ik­ke kend­te kon­se­kven­ser­ne.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup be­trag­ter det som helt us­and­syn­ligt, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et ik­ke har gi­vet no­gen bud på kon­se­kven­ser­ne un­der for­hand­lin­ger­ne. Hun vur­de­rer, at der er ta­le om li­ge de­le spin og et re­elt for­søg på at kom­me til at gen­for­hand­le bo­li­g­y­del­sen fra Dansk Fol­ke­par­tis si­de, uan­set om de har so­vet i ti­men el­ler ej. ’Uhørt at re­vi­de­re en af­ta­le nu’ »Når en fi­nans­lo­vs­af­ta­le er luk­ket, så er den nor­malt luk­ket, og så for­plig­ter for­ligs­par­ti­er­ne sig til at stem­me den igen­nem. Men nu er Dansk Fol­ke­par­ti det største par­ti i blå blok, så ind­til for­sla­get er stemt igen­nem i Fol­ke­tin­get, så har de mu­lig­hed for at stil­le aen­drings­for­slag. Men det er us­a­ed­van­ligt, og det er helt uhørt, at de vil re­vi­de­re en af­ta­le al­le­re­de nu,« si­ger Søs Ma­rie Serup og fort­sa­et­ter:

»Der er helt sik­kert og­så ta­le om kon­flik­t­hånd­te­ring, når Kri­sti­an Thulesen Dahl spe­ci­fikt na­ev­ner , at han vil ind­dra­ge AE­l­dre Sa­gen. Det er så­dan no­get, man hi­ver op af va­er­k­tøjskas­sen, når kri­ser kra­e­ver det. Dansk Fol­ke­par­ti er ry­stet, det kan man og­så se på de­res re­ak­tio­ner,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer, Re­ne Chri­sten­sen er­ken­der, at par­ti­et fik ud­le­ve­ret kon­se­kvens­be­reg­nin­ger un­der for­hand­lin­ger­ne.

»Det er og­så rigtigt, at vi har sagt ja til at spa­re på bo­li­g­y­del­sen. Men det nye er AE­l­dre Sa­gens be­reg­nin­ger. Hvis de er kor­rek­te, så hol­der den mo­del vi har la­vet, ik­ke vand. Der­for for­ven­ter jeg, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et nu reg­ner på AEl­dresa­gens tal og gi­ver os en mel­ding,« si­ger Re­ne Chri­sten­sen (DF).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.