Hvad nu, hr. mi­ni­ster?

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hi­ver nu fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Frederiksen (V) og he­le fi­nans­ud­val­get i sam­råd for at få svar på, hvil­ke kon­se­kven­ser fi­nans­lo­ven får for de ae­l­dres bo­li­g­y­del­se. Fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht (S) er be­kym­ret over, at der ik­ke er styr på tal og fakta, in­den Fol­ke­tin­get skal 3. be­hand­le for­sla­get før jul.

»Der bli­ver re­elt så­et tvivl om he­le grund­la­get for fi­nans­lo­ven i dis­se da­ge, og det er nog­le gan­ske al­vor­li­ge be­skyld­nin­ger, vi hø­rer. Det kan vi ik­ke ha­ve ha­en­gen­de,« si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht (S). Pa­ra­te til at lyt­te Hvis der skal aen­dres i den fi­nans­lo­vs­af­ta­le, par­ti­er­ne i blå blok – V, DF, LA og K – har af­talt, så kra­e­ver det, at der er po­li­tisk fler­tal for det.

Ven­stres fi­nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen er indstil­let på at lyt­te til DFs be­kym­ring, si­ger han.

»Vi er pa­ra­te til at lyt­te. Lov­for­sla­get er ik­ke be­slut­tet end­nu, og al­le kan stil­le spørgs­mål ind­til da. Og­så Dansk Fol­ke­par­ti. Men det er alt for tid­ligt at si­ge, at det bli­ver nød­ven­digt at genåb­ne for­hand­lin­ger­ne, si­ger Ja­cob Jen­sen. ’Vi for­hand­ler ik­ke i pres­sen’ Den kon­ser­va­ti­ve Sø­ren Pa­pe Poul­sen har ik­ke pla­ner om gen­for­hand­ling, men mø­der selv­føl­ge­lig op, hvis re­ge­rin­gen rin­ger.

Li­be­ral Al­li­an­ces fi­nansord­fø­rer Ole Birk Ole­sen me­ner sta­dig, det er en god idé at la­ve ydel­sen om:

»Vi lyt­ter ger­ne til DF, men vi for­hand­ler ik­ke i pres­sen.«

Sam­rå­det med opkla­ren­de spørgs­mål til fi­nans­mi­ni­ste­ren fo­re­går tirs­dag i na­e­ste uge. Lov­for­sla­get ven­tes ved­ta­get 21. de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.