Er borg­me­stre­ne?

BT - - NYHEDER -

Frank Jen­sen (S), over­borg­me­ster, Kø­ben­havn: »Det er klart, at hvis man på en og sam­me tid for­rin­ger de ae­l­dres mu­lig­he­der for at bli­ve i egen bo­lig ved at spa­re på bo­li­g­y­del­sen, og sam­ti­dig gør det umu­ligt for os i de stør­re by­er at byg­ge bil­li­ge ae­l­dre­bo­li­ger, så vil det ram­me de ae­l­dre virkelig hårdt. Jeg sy­nes, at det er en bizar hold­ning fra DFs si­de, at vo­res al­ler­sva­ge­ste ae­l­dre skal til at bo på de bil­lig­ste grun­de ude ved ind­falds­vej­en. Det bli­ver jo kon­se­kven­sen, hvis de med­vir­ker til at rul­le bil­lig-bo­li­g­ord­nin­gen til­ba­ge. Dansk Fol­ke­par­ti vi­ser sit san­de an­sigt, hvis de bå­de stem­mer for at spa­re på de fat­tig­ste pen­sio­ni­sters bo­li­g­y­del­se og sam­ti­dig stem­mer for at rul­le loven om bil­li­ge bo­li­ger til­ba­ge. De af­ska­e­rer men­ne­sker med helt al­min­de­li­ge ind­kom­ster fra mu­lig­he­den for at kom­me til at bo i de nye at­trak­ti­ve om­rå­der af vo­res by. Og der­med af­slø­rer de sig selv: De er hver­ken pen­sio­ni­ster­nes el­ler den lil­le mands par­ti.« Per­nil­le Beck­mann (V), borg­me­ster, Gre­ve: »Vi har li­ge talt om, at vi er nødt til at få et bil­le­de af, hvor­dan det kon­kret vil ram­me os. Der er in­gen tvivl om, at det vil få kon­se­kven­ser, hvis der bli­ver skå­ret i bo­li­g­y­del­sen, men jeg ved end­nu ik­ke i hvil­ket om­fang. Jeg vil ik­ke af­vi­se, at der kan va­e­re nog­le, der kan mi­ste de­res bo­lig i vo­res kom­mu­ne. Vi har ik­ke rig­tig no­gen ste­der, de vil kun­ne flyt­te hen. Vi har et sted, hvor man kan over­nat­te en en­kelt nat el­ler to, men det er det. Hvis det er folk, som i for­vej­en bor i nog­le af de bil­lig­ste bo­li­ger, må vi se, hvad vi så gør. Til gen­ga­eld bli­ver vi ik­ke ramt, hvis bil­lig-bo­lig-ord­nin­gen bli­ver rul­let til­ba­ge. Vi har stort set ik­ke fle­re le­di­ge byg­ge­grun­de i kom­mu­nen og skal må­ske kun byg­ge et en­kelt ple­je­hjem me­re de kom­men­de år. Men de skal jo ha­ve en­der­ne til at nå sam­men i Fol­ke­tin­get, og vi må ba­re lø­se de ud­for­drin­ger, vi får.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.