Kho­me­i­nis bar­ne­barn vil va­e­re po­li­ti­ker

BT - - NYHEDER -

Te­he­ran: Når va­el­ger­ne i Iran til fe­bru­ar skal va­el­ge nye med­lem­mer af Eks­per­ter­nes For­sam­ling, har en af kan­di­da­ter­ne et be­rømt ef­ter­navn, nem­lig Kho­me­i­ni.Det er den 43-åri­ge pra­est Has­san Kho­me­i­ni, som iføl­ge nyheds­bu­reau­et Is­na har be­slut­tet at op­stil­le. Han er bar­ne­barn af den no­get me­re kend­te ay­a­tol­lah Ruhol­lah Kho­me­i­ni, der var grund­la­eg­ge­ren af den is­la­mi­ske stat Iran. Ay­a­tol­lah Kho­me­i­ni, der dø­de i 1989, stod i spid­sen for den re­vo­lu­tion, der i 1979 va­el­te­de sha­hen. Has­san Kho­me­i­ni reg­nes for at til­hø­re den iran­ske re­form­fløj og har ta­et­te bånd til den­ne fløjs mest frem­tra­e­den­de per­son, Mo­ham­mad Kha­ta­mi, der var pra­esi­dent fra 1997 til 2005. Eks­per­ter­nes For­sam­ling har 86 med­lem­mer, der har til op­ga­ve at over­vå­ge og føl­ge Irans øver­ste le­ders ar­bej­de. Det er i øje­blik­ket den 76-åri­ge ay­a­tol­lah Ali Kha­me­nei. I te­o­ri­en kan Eks­per­ter­nes For­sam­ling af­sa­et­te den øver­ste le­der og ud­pe­ge en ny. Med­lem­mer­ne va­el­ges af de iran­ske va­el­ge­re til en pe­ri­o­de på ot­te år. Men kan­di­dat­lis­ten er på for­hånd god­kendt af Vog­ter­nes Råd. Bå­de for­sam­ling og råd do­mi­ne­res iføl­ge iagt­ta­ge­re af det iran­ske sy­stem af kon­ser­va­ti­ve kra­ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.